Thứ 2, 02/08/2021 - 21:33

Bộ TN&MT ưu tiên rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề xuất hoặc ban hành theo thẩm quyền để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC, liên thông TTHC, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, sản ...

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT

Công tác rà soát văn bản trong thời gian qua tại Bộ Tài nguyên và Môi trường dần đi vào nền nếp, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và xử lý rà soát theo đúng quy định của ...

Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 6/10/2020, Bộ TN&MT có Văn bản số 5547/BTNMT-PC gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý ...