Thứ 2, 15/08/2022 - 14:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường

Triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường kỳ 2014 - 2018, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số văn bản thu thập, rà soát, hệ thống hóa là 938 văn bản.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 3306/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2018. Theo đó Bộ đã giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường kỳ 2014 - 2018. Bộ có Công văn số 2250/BTNMT-PC gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc rà soát, cho ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường kỳ 2014 - 2018; Ngày 29/6/2018, Bộ có Công văn số 3438/BTNMT-PC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, tổng hợp quy định của pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, ngày 07/11/ 2018, Bộ đã tổ chức Hội thảo về lấy ý kiến dự thảo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018; và mới đây nhất, ngày 09/01/ 2019, Bộ đã chỉ đạo Vụ Pháp chế gửi các đơn vị thuộc Bộ cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả hình ảnh cho rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Kết quả hệ thống hóa kỳ đầu 2010 - 2013

Theo Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết ngày 31/12/2013 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu, cụ thể như sau: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 381 văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 191 văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013 gồm: 106 văn bản.

Kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1065/QĐ-BTNMT nêu trên, Bộ đã rà soát lại hiệu lực của 381 văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2013 và rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau rà soát kỳ đầu 2014 - 2018, kết quả như sau:

Tổng số văn bản thu thập, rà soát, hệ thống hóa là 938 văn bản, cụ thể:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ 2014 - 2018 là: 608 văn bản, trong đó có: 30 văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp ban hành; 03 văn bản thuộc hai lĩnh vực;

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ 2014 - 2018 là: 330 văn bản, trong đó có 26 văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp ban hành.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ 2014 - 2018 là: 77 văn bản, trong đó có 04 văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp ban hành.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ 2014 - 2018 là: 66 văn bản.

Theo Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường. bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Bộ cũng gặp một số khó khăn như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống hóa còn chưa cụ thể, còn thiếu các quy định về điều kiện, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác hệ thống hóa; chưa quy định cụ thể về đối tượng hệ thống hóa dẫn đến còn có ý kiến khác nhau về đối tượng hệ thống hóa; cán bộ công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa kiêm nhiệm, do đó, công tác triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn; kinh phí cho công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa còn hạn chế. Thêm vào đó là hiện nay lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ rộng, phức tạp, nhiều lĩnh vực liên quan đến các bộ, ngành khác, do đó, việc rà soát, hệ thống hóa, đặc biệt là việc rà soát phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật còn gặp nhiều khó khăn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, kiến nghị Bộ Tư pháp một số nội dung sau: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành trong công tác rà soát, hệ thống hóa; đầu tư kinh phí hơn nữa cho công tác rà soát, hệ thống hóa.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan