Thứ 6, 30/09/2022 - 16:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục hoàn thiện, tăng cường giám sát thực thi pháp luật để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1633/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị.

 

Kế hoạch đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP như: các nhiệm vụ, giải pháp chung gồm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao năng lực và hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường giám sát thực thi pháp luật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới cơ chế tài chính, tăng chi ngân sách và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; các nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước

Theo kế hoạch, để triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP cần tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng Luật Biến đổi khí hậu. Tổng kết, đánh giá và xây dựng các chiến lược quốc gia giai đoạn 2021-2030 về biến đổi khí hậu, phát triển ngành khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước, khoáng sản, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tổng hợp chất thải rắn...; xây dựng chiến lược sử dụng đất, chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện các quy hoạch liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và các hợp phần tài nguyên, môi trường trong các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Hoàn thiện cơ chế để thực hiện minh bạch hóa trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, đặc biệt đối với tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp.

Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo sự bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

Rà soát, điều chỉnh các quy định xử lý vi phạm theo hướng nâng mức xử phạt, bảo đảm đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý tài nguyên và môi trường; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước; quản lý, sử dụng đất, hoạt động khai thác các loại khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi trái phép trên phạm vi cả nước.

Tổ chức phổ biến, cập nhật các quy định mới, chú trọng hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy định về tài nguyên và môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA); nội luật hoá các quy định của quốc tế liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Theo Kế hoạch được phê duyệt, đối với tài nguyên đất đai, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng cơ chế điều tra thu thập, theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường. Đối với tài nguyên nước, nghiên cứu, đề xuất xây dựng pháp luật về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện các biện pháp tích nước, điều hoà, phân bổ, sử dụng tổng hợp, bền vững tài nguyên nước.

Đối với tài nguyên biển, xây dựng quy định về quản lý chặt chẽ hoạt động lấn biển nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái ven biển và trên biển, bảo đảm sự hài hoà với mục tiêu phát triển kinh tế biển.

Về bảo vệ môi trường, xây dựng quy định tiêu chí môi trường để lựa chọn, quyết định đầu tư phát triển; hoàn thiện quy định pháp luật, bổ sung đánh giá tác động môi trường sơ bộ đối với các dự án có tác động môi trường cao; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách để khuyến khích mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải rắn, nước thải; rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý rác thải nhựa theo hướng hạn chế sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm có chứa vi nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định hướng hội nhập, nâng cao chất lượng môi trường; rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan