Thứ 6, 30/09/2022 - 16:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 8 năm 2021 ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT đã đưa ra 06 nội dung cần triển khai thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thứ nhất, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất thải rắn

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, theo đó:

(1) Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý rác thải.

(2) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế-kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn để các địa phương triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Thứ hai, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia.

Thứ ba, rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; trước mắt tập trung rà soát, sửa đổi QCVN 61-MT: 2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, theo đó:

(1) Sửa đổi QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt: việc sửa đổi được thực hiện theo hướng ban hành chung một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải công nghiệp, trong đó có quy định về khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện trong năm 2021; đối với quy định kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt sẽ được ban hành chung trong một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải, bao gồm lò đốt chất thải công nghiệp, lò đốt chất thải rắn y tế là lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện trong năm 2021.

(2) Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn, ban hành trong năm 2022.

Thứ tư, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm do rác thải gây ra, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan