Thứ 2, 02/08/2021 - 22:44

Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy ...

Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong bảo tồn loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong bảo tồn loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ bao gồm Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; Chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện cá thể loài thuộc Danh mục ...