Thứ 2, 02/08/2021 - 23:19

Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Ngày 6/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai.