Thứ 5, 29/09/2022 - 04:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về hồ sơ địa chính

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Thông tư quy định về hồ sơ địa chính.

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính.

Thông tư quy định các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT gồm:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Điều 9 quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 quy định nộp “Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04đ/ĐK ban hành kèm theo Thông tư này của từng hộ gia đình, cá nhân” thay cho “Đơn đề nghị cấp đổi GCN” trong trường hợp thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”.

 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 quy định hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cụ thể như sau: sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 quy định về việc nộp Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp và thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, góp vốn; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 quy định về trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 và khoản 6 Điều 9 quy định về các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 9 quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế; sửa đổi, bổ sung khoản 10 quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu; thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung các điểm u, v và w khoản 2 Điều 19 quy định về nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản.

Thứ ba, một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác:

Sửa đổi mục 3 của HƯỚNG DẪN LẬP SỔ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN tại Mẫu số 03/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: “3. Giấy chứng nhận đã ký được vào sổ cấp GCN theo thứ tự liên tiếp tương ứng với thứ tự ký cấp GCN; đối với trường hợp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo quy định thì thực hiện đánh số thứ tự tiếp theo của Sổ cấp Giấy chứng nhận của đơn vị hành chính cấp xã có số thứ tự lớn nhất; nội dung thông tin của hai GCN liên tiếp được chia cách bằng một đường thẳng gạch ngang bằng mực đen.”

 Sửa đổi, bổ sung mã của loại hình biến động theo số thứ tự 32 tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: “Tách thửa hoặc hợp thửa đất; thửa đất được tách ra từ Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để cấp riêng một Giấy chứng nhận.”

 Bổ sung mã của loại hình biến động có số thứ tự 36 vào Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: “Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại - Mã XD”.

Sửa đổi cụm từ “08/ĐK” thành cụm từ “08a/ĐK và 08b/ĐK.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 16 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan