Thứ 5, 29/09/2022 - 06:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về bản đồ địa chính

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có Thông tư quy định về bản đồ địa chính.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nội dung Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định để giải quyết một số bất cập vướng mắc, bất cập liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo cụ thể các tồn tại, vướng mắc của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mà Bộ đã ban hành. Tổng hợp báo cáo, đề xuất của các địa phương hiện nay còn có một số vướng mắc liên quan đến kỹ thuật ghi Giấy chứng nhận; hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, việc đăng ký đất đai khi xử lý nợ xấu của cá nhân theo Nghị quyết của quốc hội; việc trích lục, trích đo địa chính; áp dụng chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mẫu Chứng chỉ định giá đất;…

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính.

Về Lý do sửa đổi, bổ sung

Thứ nhất, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các địa phương thực hiện chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính. Do vậy, cần thiết phải bổ sung quy định chia tách, ghép mảnh bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính mới.

Thứ hai, căn cứ Luật đất đai năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc bản đồ, trong đó quy định trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các Sở, ngành của địa phương thực hiện. Năm 2018, Quốc hội ban hành Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó quy định việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính phủ ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và bãi bỏ Nghị định 45/2015/NĐ-CP. Do vậy, cần quy định bổ sung trách nhiệm thẩm định các thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính để địa phương có căn cứ thực hiện.

Thứ ba, qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương còn có tình trạng đo đạc bản đồ địa chính xong không đưa vào sử dụng để đăng ký đất đai, lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập cơ sở dữ liệu địa chính hoặc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất hoặc bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai hoặc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đo đạc xong giao cho cấp huyện để thực hiện đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, dẫn đến có một khoảng thời gian trống khá dài để chuẩn bị thủ tục, chuẩn bị nguồn vốn trước khi đưa bản đồ địa chính vào sử dụng. Đây là nguyên nhân của tình trạng bản đồ địa chính đã đo đạc không được cập nhật kịp thời những biến động, gây lãng phí ngân sách do phải chỉnh lý lại bản đồ trước khi sử dụng. Theo đó, cần thiết bổ sung quy định đo đạc bản đồ địa chính phải gắn với các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Thứ tư,  ý kiến của một số địa phương đề nghị cần thiết quy định rõ hơn việc xác nhận vào bản trích đo địa chính thửa đất để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền và tính chất của từng nhiệm vụ.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung

Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT về các nội dung sau đây: (1) Sửa đổi, bổ sung điểm 1.5 Khoản 1 Điều 17 liên quan đến số thứ tự mảnh bản đồ địa chính; (2) Sửa đổi, bổ sung Điều 21 quy định về lập thiết kế kỹ thuật dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính: Bổ sung khoản 1a vào Điều 21 quy định việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất phải gắn với việc đăng ký đất đai, lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính, lập cơ sở dữ liệu địa chính hoặc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất hoặc bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai hoặc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 quy định về lập thiết kế kỹ thuật - dự toán khi thực hiện đo đạc bản đồ địa chính; (3) Sửa đổi điểm 7.1 khoản 7 Điều 22 quy định việc ký xác nhận trên mảnh trích đo địa chính thửa đất của cá nhân hoặc tổ chức thực hiện đo đạc, của người kiểm tra trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai, ký duyệt của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp trích đo để thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; ký và đóng dấu của tổ chức thực hiện đo đạc, ký của người kiểm tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, ký duyệt của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp trích đo địa chính thửa đất thực hiện để thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 24 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan