Thứ 2, 26/09/2022 - 01:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-BTNMT ban hành quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Về quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Theo quyết định nêu trên Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gồm: xem xét, thông qua đề cương chi tiết dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, tiến độ được giao; thảo luật về nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Tờ trình; báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi, bổ sung, báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của dự thảo Luật.

Trưởng ban soạn thảo có nhiệm vụ chỉ đạo chung việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); chỉ đạo Tổ biên tập biên soạn và chỉnh lý dự thảo văn bản, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức các cuộc họp và hoạt động khác của Ban soạn thảo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban soạn thảo.

Thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi họp của Ban soạn thảo do Trưởng ban triệu tập, trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được hoặc theo đề nghị của Trưởng ban thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản; chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung được phân công trong dự thảo Luật và tiến độ xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về Tổ biên tập, tổ có nhiệm vụ giúp việc cho Ban soạn thảo trong việc biên soạn dự thảo Luật; dự thảo Tờ trình; dự thảo các báo cáo: đánh giá tác động các chính sách sửa đổi, bổ sung, rà soát các luật có liên quan đến Luật Đất đai, đánh giá thủ tục hành chính, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ chế làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập được thực hiện qua các cuộc họp của Ban hoặc Tổ; thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tham gia các cuộc hội thảo tham vấn ý kiến đối với các nội dung của dự thảo Luật theo phân công của Trưởng Ban soạn thảo hoặc Tổ trưởng Tổ biên tập. Trường hợp Trưởng ban đề nghị báo cáo hoặc góp ý bằng văn bản về các nội dung nhiệm vụ của Ban thì thời hạn thực hiện theo yêu cầu của Trưởng ban. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Mục đích xây dựng kế hoạch để xác định đầy đủ các nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo quyết định, nội dung công việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm:

Thứ nhất, xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Đề cương chi tiết dự thảo Luật; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Tờ trình dự án Luật; Dự thảo các báo cáo gồm: Báo cáo về rà soát các luật có liên quan đến Luật Đất đai; báo cáo đánh giá tác động các chính sách sửa dổi, bổ sung; báo cáo đánh giá thủ tục hành chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; các tài liệu tham khảo khác.

Thứ hai, tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Thứ ba, tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến.

Thứ tư, xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thứ năm, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Kế hoạch chi tiết gồm các bước: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; xâ dựng, gửi lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và kế hoạch chi tiết xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về nội dung dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất các nội dung tiếp thu giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ; phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; gửi hồ sơ dự án Luật đến các Uỷ ban của Quốc hội để thẩm tra; phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan