Thứ 2, 26/09/2022 - 00:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Định mức gồm 02 phần, phần quy định chung và phần II về định mức kinh tế-kỹ thuật, áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này áp dụng cho các công việc sau: (1) Lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia; (2) Lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); (3) Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương).

Về lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Chương này gồm 03 mục quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật: lập kế hoạch sử đụng đất kỳ đầu quốc gia; lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối quốc gia; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Về lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Chương này gồm 02 mục quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Chương này gồm 03 mục quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 và thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được thẩm định, phê duyệt thì thực hiện như sau: Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này. Đối với khối lượng công việc chưa thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan