Thứ 6, 21/01/2022 - 02:47

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lần thứ 2

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1938/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên ...

Đẩy mạnh triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.