Thứ 6, 30/09/2022 - 17:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương

      Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương.

      Việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện đề án nhằm thực hiện chủ trương, đường lối và định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; tiên phong trong khu vực trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương; góp phần xây dựng và thực thi thành công mô hình nền kinh tế tuần hoàn, quản lý nhựa hiệu quả. Bảo đảm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoàn bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia, dân tộc Việt Nam; tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ quốc tế trong quá trình chuẩn bị và tham gia xây dựng Thoả thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương (sau đây gọi tắt là Thoả thuận).

      Về mục tiêu của Đề án

      Bên cạnh mục tiêu chung là bảo đảm đầy đủ điều kiện về nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo đảm quyền, lợi ích và nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương, đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể như sau:

      Chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực của đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác đàm phán; tổng hợp thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế làm cơ sở cho việc xây dựng các phương án đàm phán; bố trí đầy đủ nguồn lực về tài chính, phương tiện cho công tác chuẩn bị đàm phán.

      Thiết lập cơ chế điều phối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận.

      Tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia đối với khu vực và quốc tế trong các nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương; đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Thỏa thuận.

      Về các nhiệm vụ triển khai

      Đề án đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: xây dựng năng lực chuẩn bị đàm phán; thu thập thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu; bố trí nguồn lực công tác chuẩn bị đàm phán; thiết lập cơ chế điều phối; huy động hỗ trợ trong nước và quốc tế; tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia. Trong đó, phải rà soát, tổng hợp, đánh giá các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến rác thải nhựa mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thực thi; các quy định pháp luật trong nước có liên quan đến quản lý nhựa, trọng tâm là rác thải nhựa đại dương; Điều tra, đánh giá và xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương; Theo dõi, thu thập thông tin, dữ liệu tại các diễn đàn quốc tế, tổng hợp các chương trình, dự án, các sáng kiến cấp khu vực, toàn cầu liên quan đến rác thải nhựa đại dương.

      Về tổ chức thực hiện

      Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì: Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương; xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương làm cơ sở xây dựng lập trường của ta trong đàm phán Thỏa thuận.

      Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan rà soát, tổng hợp, đánh giá các quy định pháp luật trong nước và các thỏa thuận quốc tế về quản lý chất thải nhựa và rác thải nhựa đại dương để chuẩn bị cho việc tham gia xây dựng Thỏa thuận; Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng đàm phán cho cán bộ các Bộ, ngành liên quan.

      Thực hiện thủ tục đề xuất đàm phán, ký kết Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương sau khi xác định được tên gọi, thẩm quyền và danh nghĩa đàm phán, ký kết, cũng như các nội dung cơ bản của Thỏa thuận, theo đúng quy định của Luật Điều ước quốc tế và Luật Thỏa thuận quốc tế.

      Về phía Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường vận động các quốc gia, các tổ chức quốc tế ủng hộ quan điểm của ta và các nội dung mà ta có lợi ích trong quá trình xây dựng Thỏa thuận.

      Đối với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, địa phương liên quan, Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan nêu trên: Cử cán bộ tham gia thực hiện Đề án; Cung cấp thông tin, dữ liệu về hiện trạng quản lý nhựa và rác thải nhựa trong lĩnh vực mình phụ trách; Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương; Tham gia góp ý các nội dung để xây dựng Thỏa thuận theo chức năng, nhiệm vụ.

      Thời gian thực hiện từ khi Đề án được phê duyệt đến khi bắt đầu tiến trình đàm phán.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan