Thứ 7, 04/04/2020 - 06:32
Bộ TN&MT: Công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa

Bộ TN&MT: Công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, ...