Thứ 5, 12/12/2019 - 02:55
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt ...
Trách nhiệm, thời hạn xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau khi thống kê, lập biên bản giao cho UBND cấp xã quản lý

Trách nhiệm, thời hạn xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau khi thống kê, lập biên bản giao cho UBND cấp xã quản lý

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, tại Điều 17 thông báo thu hồi, thành phần ban thực hiện cưỡng chế thu hồi, kinh phí cưỡng chế thu hồi, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi: Đề ...
Ký quỹ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản

Ký quỹ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản

Cử tri phản ánh, theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định “Trường hợp, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi ...
Đề xuất quy định cho phép các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ được xây dựng hệ thống xử lý nội bộ

Đề xuất quy định cho phép các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ được xây dựng hệ thống xử lý nội bộ

Bộ xem xét sửa đổi quy định về đối tượng Khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo hướng: Đối với các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải lớn áp dụng như quy định hiện hành. Còn các Khu công nghiệp có lưu lượng xả thải ...