Chủ nhật, 26/06/2022 - 08:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát, quản lý, chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường

Cử tri đề nghị Nhà nước có quy định chặt chẽ để địa phương làm tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý, chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; cần có chính sách để thu hút các nhà đầu tư triển khai xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình như sau:

Cử tri đề nghị Nhà nước có quy định chặt chẽ để địa phương làm tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý, chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; cần có chính sách để thu hút các nhà đầu tư triển khai xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Về kiến nghị có quy định chặt chẽ để địa phương làm tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý, chế tài xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường: Trong những năm gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt đã tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe và tạo dư luận buộc các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm, đầu tư cho môi trường.

Hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra hàng trăm cơ sở, khu công nghiệp, qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính lên tới vài chục tỷ đồng mỗi năm. Để có chế tài xử phạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chú trọng vào việc xây dựng các Nghị định xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, theo đó quy định mỗi hành vi mức xử phạt phạt tối đa lên tới 02 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, các hành vi hành chính đã được cập nhật, bổ sung với các chế tài phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn và đảm bảo tính răn đe.

Ngoài ra, đối với các cơ sở chây ì không chấp hành quyết định xử phạt, không khắc phục hậu quả vi phạm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP các biện pháp cưỡng chế có tính hiệu quả cao như ngừng, giảm cung cấp điện căn cứ định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực. Theo đó, đối với việc đề xuất này, nếu được Chính phủ thông qua sẽ góp phần xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài và chây ì không chịu khắc phục hậu quả.

Về kiến nghị cần có chính sách để thu hút các nhà đầu tư triển khai xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề: Để khắc phục những tồn tại, bất cập, đưa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Chính phủ đang giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam và Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I/2020. Việc xây dựng và ban hành các Đề án, chỉ thị nêu trên sẽ đưa ra các giải pháp tổng thể, toàn diện để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, trong đó có giải pháp tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác quản lý chất thải rắn; xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn ngân sách và xã hội hóa để tổ chức cải tạo, xử lý các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng cửa.

Cử tri đề nghị điều chỉnh mức giá đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất Nông nghiệp từ năm 2009 (42.000đ/m2) để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và phù hợp với mức giá hiện nay; xem xét tăng mức xử phạt đối với trường hợp vi phạm về đất đai như: tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công,... để đảm bảo đủ sức răn đe

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Về đề nghị điều chỉnh mức giá đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất Nông nghiệp từ năm 2009 (42.000đ/m2): Theo quy định tại khoản 6 Điều 210 của Luật Đất đai năm 2013 thì “Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này.” Do đó, hiện nay không có cơ sở để điều chỉnh mức giá đền bù, hỗ trợ đã thực hiện từ năm 2009. Đối với mức giá đền bù theo quy định hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 3 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất để làm cơ sở cho các địa phương điều chỉnh mức giá đất nông nghiệp cao hơn trước đây. 

Về việc tăng mức xử phạt đối với một số trường hợp vi phạm về đất đai: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó đã xem xét, bổ sung các hành vi vi phạm, tăng mức xử phạt để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định tại điều 62 Luật đất đai năm 2013 về mức đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, tránh mâu thuẫn với quy định tại điều 73 Luật đất đai cho phép người dân được thỏa thuận với doanh nghiệp về mức đền bù, hỗ trợ; nghiên cứu có chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mang tính ổn định, đảm bảo sự công bằng qua các thời kỳ, vì hiện nay có sự chênh lệch lớn khi thực hiện các Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và Nghị định số 47/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề có sự chênh lệch về giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữa trường hợp Nhà nước thu hồi đất và trường hợp Nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng và việc đảm bảo sự ổn định về chính sách bồi thường qua các thời kỳ là đúng với tình hình thực tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang nghiên cứu để đưa ra các giải pháp giải quyết được vấn đề nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Thái Bình quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan