Thứ 6, 30/09/2022 - 17:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Sóc Trăng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Cử tri đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. Vì hiện Luật này bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn trong quản lý đất đai, kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm thất thoát ngân sách nhà nước, dẫn đến tiêu cực và tham nhũng, tạo kẽ hở cho nhóm lợi ích trục lợi và gây nên tình trạng khiếu kiện kéo dài và ngày càng phức tạp.

Vấn đề cử tri nêu, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhiệm vụ của Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau đây: (i) thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành và một số địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; (ii) tổng hợp và hệ thống các nội dung chỉ đạo trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải thể chế; (iii) ban hành văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013; (iv) tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương và ý kiến kiến nghị của cử tri, của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập và hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; (v) tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, làm việc trực tiếp với một số Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia về những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Ban soạn thảo, Tổ Biên tập đã họp nhiều cuộc để bàn về những những bất cập, vướng mắc, những định hướng lớn cũng như các nội dung cụ thể dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; (vi) xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo những chính sách và định hướng sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật theo đúng kế hoạch. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến vào kỳ họp thứ 09 đầu năm 2020, thông qua vào kỳ họp thứ 10 cuối năm 2020 và có hiệu lực từ giữa năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW), tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, qua giám sát tối cao của Quốc hội và thực tiễn thi hành Luật Đất đai, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ không giải quyết được căn cơ những vấn đề lớn đặt ra đối với phát triển đất nước, phát huy nguồn lực, nguồn tài nguyên đất đai cho phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai,...

Mặt khác, song song quá trình chuẩn bị dự án Luật sửa đổi một số Điều của Luật Đất đai, trước yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành đã trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành một số văn bản như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị; Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều Nghị định. Các văn bản mới ban hành đã có các quy định giải quyết một số chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, tháo gỡ căn bản các nút thắt, điểm nghẽn, rào cản trong quá trình thi hành Luật Đất đai,....

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, được thể chế trên cơ sở các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương (Luật Đất đai năm 1987 thể chế hóa tinh thần đổi mới của Nghị quyết Đại hội VI của Đảng; Luật Đất đai năm 1993 thể chế hóa Nghị quyết số 05-NQ/HNTW ngày 10/6/1993 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII); Luật Đất đai năm 2003 thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX); Luật Đất đai năm 2013 thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)) và quá trình tham vấn rộng rãi ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp để đảm bảo tính ổn định, khả thi, toàn diện và đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn mới. Từ thực tế đó, mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng để sửa đổi một cách căn bản, toàn diện, Quốc hội đã quyết định đồng ý lùi thời điểm trình Dự án Luật này đến sau khi có Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đất đai.

Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương tổng kết đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai và chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới về chính sách đất đai. Ngay sau khi có Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ sẽ thể chế hóa và trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai sửa đổi toàn diện.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ đang xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp,...để giải quyết ngay những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, các kiến nghị của cử tri.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan