Thứ 7, 25/06/2022 - 17:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xem xét, quy định lại về vị trí, chức năng của cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai cho phù hợp

Cử tri phản ánh, trong quá trình thực hiện theo cơ chế này, các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, thành phố gặp nhiều khó khăn, bất cập; công tác tham mưu, phối hợp chưa hiệu quả, không kịp thời, nảy sinh nhiều vấn đề chậm khắc phục, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xem xét, quy định lại về vị trí, chức năng của cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai cho phù hợp (xem xét quy định là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đất đai có hiệu quả và tiện ích cho người sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Về vị trí, chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Khoản 4 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ngày 06/01/2017 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo đăng ký một cấp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cử tri phản ánh, trong quá trình thực hiện theo cơ chế này, các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, thành phố gặp nhiều khó khăn, bất cập; công tác tham mưu, phối hợp chưa hiệu quả, không kịp thời, nảy sinh nhiều vấn đề chậm khắc phục, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ xem xét, quy định lại về vị trí, chức năng của cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai cho phù hợp (xem xét quy định là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đất đai có hiệu quả và tiện ích cho người sử dụng đất

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Trước đây Luật Đất đai năm 2003 (tại Khoản 2 Điều 52 của Luật) quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm cả trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu và khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền của mình. Do trong giai đoạn này, cơ quan dịch vụ công phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo hai cấp, trong đó Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp giấy chứng nhận. Mặt khác, trong giai đoạn này, cả nước chưa căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, cần tập trung cho công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu và để thống nhất một đầu mối ký cấp giấy chứng nhận thì việc quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là Ủy ban nhân dân cấp huyện là phù hợp.

Đến nay, trong bối cảnh cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng chủ yếu là khi người sử dụng đất thực hiện quyền của mình. Các trường hợp này đã được cấp giấy chứng nhận lần đầu nên đã một lần được được Nhà nước xác lập quyền ban đầu thông qua việc cấp giấy chứng nhận. Do đó, khi thực hiện quyền của mình lại yêu cầu một cơ quan hành chính nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp huyện) xác lập quyền sử dụng đất lần thứ hai thông qua việc cấp giấy chứng nhận, làm tăng gánh nặng cho bộ máy hành chính ở địa phương là không cần thiết.

Mặt khác, đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động theo mô hình một cấp. Mô hình này có ưu điểm là hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất; việc thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã được thực hiện gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng; thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã giảm từ 05 - 25 ngày so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân khi tham gia giao dịch về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người sử dụng đất nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trong trường hợp thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Nội dung này nhằm giảm bớt thời gian của thủ tục hành chính, đồng thời quản lý tập trung về dữ liệu đất đai, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai.

Do vậy, để tránh áp lực lên bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời để tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phù hợp với xu thế quản lý đất đai hiện đại của các nước trên thế giới thì không nên quy định Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện mà nên giữ thẩm quyền như quy định hiện hành là Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo quy định thì đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư nếu có chênh lệch về giá trị trong trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở thì người bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch này, trừ trường hợp nhỏ hơn suất tái định cư tối thiểu. Đồng thời, theo quy định tại Điều 85 (Lập và thực hiện dự án tái định cư) Luật Đất đai (năm 2013) thì khu tái định cư tập trung phải xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Như vậy, mặc dù việc bồi thường về đất được xác định theo giá đất cụ thể, tuy nhiên đối với khu vực nông thôn thì giá trị bồi thường về đất vẫn khá thấp (tương ứng thực trạng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn), vì vậy, khi nhận đất tái định cư, giá đất tái định cư thường cao hơn (do đầu tư hạ tầng đồng bộ) dẫn đến người dân không đủ khả năng để nộp phần chênh lệch, vì vậy phần lớn không chấp thuận nhận tiền đền bù. Đề nghị Bộ sớm tham mưu, trình Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định về xử lý chênh lệch về giá trị đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất ở mới theo hướng Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng đất chênh lệch trong trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất tái định cư để bảo đảm quyền lợi và đời sống của người dân sau tái định cư.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai đã quy định: “Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu”. 

Tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định “Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện tái định cư bảo đảm nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu để bảo đảm có chỗ ở. 

Mặt khác, theo thẩm quyền đã được Chính phủ giao thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung mà cử tri tỉnh Quảng Ngãi quan tâm. Trân trọng kính gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để thông tin tới cử tri được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan