Thứ 2, 15/08/2022 - 13:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 03 ý kiến của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Một là, cử tri tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay là đáng báo động, đặc biệt là vấn đề rác thải nông thôn và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Ngoài ra, vấn đề xả chất thải tại các khu công nghiệp và rác thải sinh hoạt trong nhân dân, nhất là vấn đề về rác thải nhựa đang là vấn đề rất nóng trong nhân dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, sức khỏe của nhân dân. Do đó, cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp quản lý chặt chẽ và xử lý dứt điểm tình trạng trên

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp để giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường từ việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, tăng cường hoạt động giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra và chậm được khắc phục tại một số nơi như kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nêu trên, cụ thể:

Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi nhằm hạn chế, khắc phục các hạn chế, bất cập trong quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành và các Luật có liên quan, kịp thời điều chỉnh các vấn đề quản lý mới phát sinh. Rà soát lại toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, tiến hành sửa đổi các quy chuẩn bảo đảm tiệm cận với quy chuẩn của các nước tiên tiến, trên cơ sở đó xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật của địa phương phải cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp, các nguồn thải lớn có xả thải ra các lưu vực sông và các sông nhánh; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kể cả biện pháp đình chỉ hoạt động hoặc đóng cửa.

Tiến hành phân vùng để áp dụng công nghệ xử lý tích hợp đối với từng nguồn nước. Với những nguồn nước đã và đang bị ô nhiễm, sớm nghiên cứu, áp dụng công nghệ cải tạo phù hợp. Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác xử lý tại nguồn thông qua việc triển khai thực hiện tốt quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung.

Tăng cường nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, biện pháp xử lý chất thải rắn tiên tiến. Song song với đó cần chú trọng nâng cao ý thức cho người dân về phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn.

Không cho phép các dự án đầu tư chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, biện pháp quản lý chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường đi vào hoạt động; các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có xả thải ra nguồn nước phải đảm bảo xử lý nước thải theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Thực hiện lộ trình đưa các cơ sở sản xuất trong làng nghề di dời vào các cụm công nghiệp để có thể tập trung thu gom và xử lý chất thải. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn tại khu vực nông thôn.

Hai là, cử tri tiếp tục đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, số lượng nhà máy xử lý rác chưa đáp ứng được nhu cầu của các địa phương, các điểm xử lý rác thải đều quá tải. Cần nghiên cứu đưa các nhà máy có quy trình công nghệ cao, quan tâm hỗ trợ các chế phẩm sinh học để xử lý rác tại chỗ. Xử lý nghiêm các nhà máy, doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường nói chung, công tác quản lý chất thải rắn nói riêng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra vẫn tiếp tục gia tăng, gây áp lực lớn đến công tác bảo vệ môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các địa phương chưa quan tâm đúng mức cho công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn; việc đầu tư hạ tầng thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý rác thải chưa đáp ứng với tình hình thực tế; công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác quản lý chất thải nói chung và rác thải nói riêng còn hạn chế. Việc quy hoạch để lựa chọn địa điểm xử lý chất thải rắn còn nhiều bất cập; việc lựa chọn các mô hình công nghệ xử lý rác thải còn chưa đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, kinh tế, xã hội và môi trường… Các vấn đề nêu trên đã và đang làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý chất thải rắn, đặc biệt là quản lý rác thải.

Do vậy, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn (Tờ trình số 27/TTr-BTNMT ngày 20/7/2020). Trong dự thảo Chỉ thị đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, cấp bách, trong đó bao gồm một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn; bố trí đủ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm của địa phương hỗ trợ cho việc xử lý rác thải, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn đúng quy định;

Rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý rác thải hiện có trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở xử lý phải có lộ trình cụ thể để thay đổi đối với các công nghệ xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; cải tạo, nâng cấp các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh; xử lý, cải thiện môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái do chất thải rắn đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường; xử lý triệt để các bãi chôn lấp rác thải tự phát và ngăn chặn kịp thời việc hình thành các bãi chôn lấp tự phát, không để phát sinh sau năm 2025;

Xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư các dự án xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng và vận hành cơ sở xử lý chất thải; xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh khu vực cơ sở xử lý chất thải để tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện dự án.

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tổ chức thẩm định, đánh giá các công nghệ xử lý rác thải theo thẩm quyền và công bố danh mục công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam để các địa phương nghiên cứu, áp dụng.

Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp, phục hồi và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái môi trường, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở xử lý chất thải theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương trong công tác quản lý chất thải rắn.

Các giải pháp nêu trên khi được ban hành và thực thi sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý chất thải, giải quyết những bất cập như cử tri phản ánh.   

Ba là, cử tri phản ánh về tình trạng xử lý rác thải y tế hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu kinh phí. Đề nghị có cơ chế chính sách, quan tâm, đầu tư kinh phí để cải thiện vấn đề này

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/ 2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và bố trí kinh phí đầu tư và vận hành công trình xử lý chất thải y tế trên địa bàn quản lý. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế là những đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý các loại chất thải y tế đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại Thông tư liên tịch nêu trên theo 02 hình thức là: mô hình cụm cơ sở y tế và mô hình tập trung. Về việc đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế (theo quy định tại Điều 23 và 24 Thông tư liên tịch nêu trên).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan