Thứ 2, 26/09/2022 - 00:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Cử tri huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) kiến nghị đến Chính phủ sớm có chủ trương thu hồi 87,94 ha để địa phương triển khai thực hiện các công trình, dự án, khu dân cư theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng của 30,5 ha đất rừng đặc dụng (hiện nay không có cây rừng) sang đất ở cho 03 cụm dân cư nêu trên để ổn định cuộc sống.

Trước khi thành lập Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, thì trung tâm hành chính xã Đất Mũi được xây dựng, phát triển trên phần đất có diện tích 56 ha, được giao theo Quyết định số 520-QĐ/UBND ngày 24/10/1995 của UBND tỉnh Minh Hải, đất có nguồn gốc là đất rừng đặc dụng thuộc Lâm Ngư trường Đất Mũi (cũ) nay là Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, tại thời điểm này là đất trống, một vài nơi có cây tạp và rừng không có trữ lượng. Từ đó, UBND huyện Ngọc Hiển đã ban hành và phê duyệt các quyết định quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính xã Đất Mũi làm căn cứ để thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình, các khu dân cư,… Đến ngày 12/9/2006, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định 140) về việc giao đất cho UBND xã Đất Mũi tại ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển với tổng diện tích được giao là 87,94 ha. UBND huyện đã chỉ đạo và cho chủ trương xây dựng các công trình công cộng, trụ sở làm việc với diện tích là 19,07 ha; đất ở cho 02 khu dân cư (dân cư sinh sống theo cụm, tuyến tập trung tại ấp Kinh Đào và Rạch Tàu) với diện tích là 23,5 ha; đất dịch vụ tiểu thủ công nghiệp là 1,72 ha và các hạng mục khác trên phần đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Sau khi rà soát lại thì Quyết định số 140 của UBND tỉnh bàn hành chưa đúng thẩm quyền, vì đây là đất của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau nên việc thu hồi và giao đất thuộc quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi diện tích đất nêu trên để giao cho Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi thực hiện dự án quy hoạch trung tâm hành chính xã, các khu dân cư, nhưng đến nay Chính phủ chưa có ý kiến. Dân cư sống trên địa bàn huyện Ngọc Hiển nói chung và xã Đất Mũi nói riêng đều sống rãi rác ven các tuyến kênh, rạch, nhưng đã hình thành các cụm, tuyến dân cư đông đúc. Qua rà soát, riêng ở địa bàn xã Đất Mũi có 09 cụm(tuyến) dân cư với diện tích hơn 1.180,76 ha, có 1.584 hộ dân sinh sống trước khi hình thành Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Nhưng hiện nay 03 tuyến bức xúc nhất là cụm (tuyến) dân cư: (1) Tuyến sông Rạch Vàm có 70 hộ, 280 nhân khẩu, diện tích đất ở 05 ha. (2) Tuyến Rạch Vàm đến Rạch Bào Nhỏ (bên trái tuyến đường Hồ Chí Minh, hướng từ xã Đất Mũi ra Khu du lịch Đất Mũi) có 143 hộ, 572 nhân khẩu, diện tích đất ở 22,5 ha. (3) Cụm dân cư ấp Mũi (đối diện với Khu II, Khu du lịch Mũi Cà Mau) có 180 hộ, 720 nhân khẩu, diện tích đất ở 03 ha. Tổng cộng: có 393 hộ, 1.572 nhân khẩu, diện tích đất ở 30,5ha. Trước thời điểm thành lập Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, thì đã có ba khu dân cư này, người dân sống ở đây đa số là dân di cư tự do, tự chiếm đất cất nhà ở. Nhưng trong quá trình điều tra, xác lập ranh giới Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, cơ quan chuyên môn đã không trừ ra phần diện tích đất của các khu dân cư nêu trên mà vẫn xác lập vào diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Từ cơ sở trên, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đề nghị các hộ dân này phải di dời ra khỏi diện tích đất Vườn Quốc gia. Còn chính quyền địa phương thì không triển khai được các quy hoạch đã được phê duyệt. Trong khi đó, đa phần người dân đã xây dựng nhà ở ổn định, cho nên việc bố trí xây dựng khu dân cư cho trung tâm xã Đất Mũi là rất bức bách. Từ thực tế nêu trên, cử tri huyện Ngọc Hiển kiến nghị đến Chính phủ sớm có chủ trương thu hồi 87,94 ha để địa phương triển khai thực hiện các công trình, dự án, khu dân cư theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng của 30,5 ha đất rừng đặc dụng (hiện nay không có cây rừng) sang đất ở cho 03 cụm dân cư nêu trên để ổn định cuộc sống (Cử tri tỉnh Cà Mau).

Thứ nhất, việc UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định giao đất số 140/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 là chưa phù hợp với quy định.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 142/2003/QĐ-TTg ngày 14/7/2003.

Ngày 12/9/2006, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 140/QĐ- UBND về việc giao đất (thuộc diện tích Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) cho UBND xã Đất Mũi tại ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển với tổng diện tích được giao là 87,94 ha để xây dựng các công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu dân cư; khu dịch vụ tiểu thủ công nghiệp và các hạng mục khác.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2005); điểm a khoản 2 Điều 28 và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp;

Do vậy, việc UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định giao đất số 140/QĐ-UBND tại thời điểm ngày 12/9/2006 khi chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là chưa phù hợp với quy định.

Thứ hai, theo quy định của pháp luật về đất đai, trong khu vực rừng đặc dụng vẫn có thể tồn tại diện tích đất ở, đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, đất sử dụng vào mục đích khác: Tại Điều 137 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn đất rừng đặc dụng trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt cho hộ gia đình, cá nhân chưa có điều kiện chuyển ra khỏi khu vực đó để bảo vệ rừng.

3. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh thái cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định tại khu vực đó để bảo vệ và phát triển rừng.

4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất vùng đệm của rừng đặc dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về lâm nghiệp hoặc kết hợp quốc phòng, an ninh theo quy hoạch phát triển rừng của vùng đệm và được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng đặc dụng thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng.”

Tại Khoản 4 Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Như vậy, trong khu vực rừng đặc dụng vẫn có thể tồn tại diện tích đất ở, đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, đất sử dụng vào mục đích khác. Theo quy định của pháp luật về đất đai, việc giao đất, quản lý, sử dụng đất tại địa phương thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tại địa phương.

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được quy định cụ thể tại Điều 20 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và tại Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp, do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cử tri phản ánh đến Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau để phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan