Thứ 2, 13/07/2020 - 05:35
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Nghệ An gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...