Thứ 2, 15/08/2022 - 13:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường

Xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Bộ TN&MT đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp như: xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai vận hành Chính phủ điện tử; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối, liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật

Từ đầu năm đến nay, Bộ TN&MT đã xây dựng Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các đơn vị liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường. Đặc biệt Bộ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 20301; Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và các nhóm dịch vụ công thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc được Thủ tướng Chính phủ giao và các văn bản quản lý theo phân công.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự Kế hoạch lưu trữ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020 - 2025; Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021- 2025; Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường…

Triển khai vận hành Chính phủ điện tử

Bộ TN&MT là một trong những Bộ ngành đã tổ chức thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020 của được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, Bộ đã triển khai, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP) (giao tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 14/7/2020) kết nối, liên thông một số hệ thống thông tin dùng chung của Bộ, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và tiếp tục triển khai mở rộng trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện đồng bộ, bài bản, quản lý tập trung và chia sẻ sử dụng chung, sử dụng công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, cung cấp tài nguyên tính toán, xử lý chung và 16 loại dịch vụ về hạ tầng cho các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng, xây dựng, vận hành, kết nối liên thông các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu.

Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành: Các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia theo Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” - Dự án VILG và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 26 tháng 8 năm 20203); Đã hoàn thành triển khai vận hành kết nối, liên thông dữ liệu đất đai ở địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; triển khai xây dựng, hoàn thiện CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia (theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020); CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường (theo Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017); CSDL liên ngành đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 20/10/2020), cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các Bộ, ngành, địa phương (theo Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020) và các CSDL quốc gia, chuyên ngành khác.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, dịch vụ, ứng dụng Chính phủ điện tử như: phân công, xử lý, gửi, nhận văn bản điện tử gắn với chữ ký số với các đơn vị ngoài Bộ qua Trục liên thông văn bản quốc gia đạt tỷ lệ trên 98%; Vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường, kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Triển khai phương thức họp, làm việc trên môi trường trực tuyến phục vụ các hoạt động của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; Vận hành các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, quản trị, làm việc của Bộ, kết nối liên thông với các hệ thống của Chính phủ, với các CSDL quốc gia, CSDL các bộ, ngành, địa phương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan