Thứ 5, 12/12/2019 - 02:55
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt ...
Công bố TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT

Công bố TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc ...