Thứ 5, 29/09/2022 - 05:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử

Năm 2020, Bộ TN&MT đã hoàn thiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ. Đây là một trọng những giải pháp bảo đảm thực thi các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.

Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ

Bộ giao Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực thuộc Bộ hoàn thành xây dựng, cập nhật quy trình điện tử vận hành trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bộ đối với một số lĩnh vực, cụ thể như sau: - Môi trường: Đã hoàn thành đối với nhóm thủ tục về quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường; - Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý: Đã hoàn thành đối với các thủ tục theo quy định Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. - Tài nguyên nước: Đã hoàn thành đối với 09 quy trình nội bộ thực hiện 18 thủ tục hành chính.

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử của Bộ và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ: Bộ hoàn thành triển khai, nâng cấp, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (tại địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn) đáp ứng các tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến, hướng tới đơn giản hóa các thành phần hồ sơ phải nộp/xuất trình, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC.

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ đã được nâng cấp, cập nhật bổ sung danh mục TTHC các lĩnh vực (Biển và hải đảo; Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; Địa chất và khoáng sản) vào Hệ thông tin một cửa điện tử tại Văn phòng một cửa của Bộ (từ ngày 16 tháng 7 năm 2020) để phục vụ triển khai việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung, thống nhất tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ đã triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019, 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020; yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ đã tiến hành: 

Đề xuất một số dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 (tại Công văn số 854/BTNMT-CNTT ngày 25 tháng 02 năm 2020) và giai đoạn 2020-2021 (tại Công văn số 3487/BTNMT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2020); 

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành một số công việc kết nối, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tích hợp, cung cấp 17 TTHC (32 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, trong đó có thủ tục “Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ”) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng kế hoạch, lộ trình Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và kế hoạch đã đăng ký.

Thực hiện cung cấp ít nhất 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công cấp độ 4

Đến nay, Bộ đã hoàn thành và đưa vào triển khai 105 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó có 51 DVC mức độ 3, 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 51,4% trên tổng số DVCTT đã cung cấp (trong đó 01 DVC kết nối liên thông đến địa phương và 05 DVC tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn).

Xây dựng, cung cấp giải pháp để người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức khác nhau; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối, tích hợp với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay (của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam) và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia (từ tháng tháng 6 năm 2020) theo đúng kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt, cho phép tổ chức, doanh nghiệp, người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật

Hiện nay, Bộ đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thử nghiệm kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cổng hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến quốc gia (PayGov).

Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ đã giao các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với yêu cầu, quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thực tế triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của Bộ (từ tháng 5 năm 2020). Để bảo đảm phù hợp với thực tế triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện nay Bộ đang bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Quy chế và sẽ lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện, sớm ban hành quy chế.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan