Thứ 5, 18/08/2022 - 01:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Đề án sẽ được Bộ tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ trong tháng 11 theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Về mục tiêu

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội:

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng, hoàn thiện trên phạm vi toàn quốc;

Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được nâng cấp, hoàn thiện và duy trì vận hành;

Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác CSDL đất đai và hệ thống thông tin đất đai quốc gia;

Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh;

Thí điểm mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai hiện đại và kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Nhiệm vụ chính của đề án 

Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

Xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trên phạm vi toàn quốc;

Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện và duy trì vận hành Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

Đào tạo, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác CSDL đất đai quốc gia;

Thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai và thí điểm mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai hiện đại và phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan