Thứ 3, 27/09/2022 - 14:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việc phân công quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo là tương đối hợp lý, phù hợp xu thế thời đại

Việc phân công quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo là tương đối hợp lý, phù hợp xu thế thời đại; được xuất phát từ chủ trương lớn của Đảng, từ nhu cầu tất yếu của công tác quản lý và phát triển kinh tế biển, gắn liền với bảo vệ chủ quyền và đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, đảo, bảo vệ môi trường sinh thái biển, tối đa hóa lợi ích của một quốc gia biển, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, đồng thời phù hợp với xu thế chung của nhân loại và thế giới.

Nhìn chung việc phân công quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo là tương đối hợp lý, phù hợp xu thế thời đại; được xuất phát từ chủ trương lớn của Đảng, từ nhu cầu tất yếu của công tác quản lý và phát triển kinh tế biển, gắn liền với bảo vệ chủ quyền và đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, đảo, bảo vệ môi trường sinh thái biển, tối đa hóa lợi ích của một quốc gia biển, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, đồng thời phù hợp với xu thế chung của nhân loại và thế giới. Bước đầu cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo đã được hình thành và từng bước được kiện toàn, củng cố và tăng cường. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

Cụ thể như nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển; thúc đẩy công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; phát triển bền vững kinh tế biển; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển; tăng cường nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực về biển; chú trọng công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bộ máy quản lý nhà nước về biển, đảo và từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, quản lý biển, đảo là công việc lớn, vô cùng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, có tính liên vùng, liên ngành, có tính quốc tế cao do bản chất không gian liên thông của biển, mang tính chính trị, kinh tế - xã hội - môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế sâu sắc. Mặt khác, Việt Nam là quốc gia biển, có lịch sử, truyền thống, văn hóa và quá trình dựng nước, giữ nước gắn liền với biển. Biển Đông có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chiến lược, chính trị, kinh tế, tự nhiên đối với nước ta. Với chủ trương “vươn ra biển, làm chủ biển”, phát triển bền vững kinh tế biển,... được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về Biển và Hải đảo sẽ ngày càng nặng nề.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan