Thứ 7, 20/08/2022 - 03:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/10/2020, Bộ TN&MT đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về việc tổ chức quan trắc, đo đạc, theo dõi chặt chẽ, dự báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và dòng chảy trên các sông xuyên biên giới phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó; tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; dự báo sớm, dài hạn, bảo đảm thông tin kịp thời, tin cậy, liên tục

Theo trách nhiệm được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng: Tổ chức quan trắc, điều tra, thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu, cấp độ rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai; theo dõi, giám sát chặt chẽ, diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm đặc biệt là áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, lũ quét sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng tai biến địa chất, sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra; cung cấp kịp thời thông tin cho Ủy Ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan, phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo, phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; cung cấp thông tin, dữ liệu, bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho các cơ quan quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới trạm quan trắc và hệ thống thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; phát triển mạng lưới quan trắc theo Quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng tự động, hiện đại, ưu tiên triển khai hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo đặc biệt tại các vị trí thường xuyên xảy ra sự cố, thiên tai; từng bước kết nối, quản lý hoạt động mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phục vụ cho hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai; 

Thực hiện nghiêm túc Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật; Luật Phòng chống thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình vận hành liên hồ chứa; xây dựng các văn bản hướng dẫn về ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo…; 

Xây dựng các Thông tư: ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn; quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới; quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh…Về dòng chảy các sông xuyên biên giới đã kiểm soát được thông tin hệ thống sông Mê Công thông qua hệ thống các trạm quan trắc và Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; đối với hệ thống sông Hồng, đã có thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc trong việc trao đổi thông tin quan trắc thủy văn giữa các trạm thủy văn khu vực biên giới trên lưu vực sông Hồng và sông Kỳ Cùng, tuy nhiên vẫn tồn tại một số khó khăn về việc phối hợp trong cung cấp thông tin xả lũ qua biên giới, cũng như kiểm soát chất lượng nước; 

Ưu tiên đầu tư cho các nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong việc dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác dự báo, cảnh báo; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và pháp luật về dự báo, cảnh báo thiên tai.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2693/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai (nội dung Quyết định trong file đính kèm). Trong đó, xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện trong từng giai đoạn, để các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 76/NQ-CP.

Về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, quán triệt nội dung, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa, phân công và chỉ đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 42- CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống thiên tai nâng cao năng lực, dự báo, cảnh báo, đáp ứng yêu cầu của xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp Ủy Đảng, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 2693/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Về việc chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Phương án số 06/PA-BCHPCTT ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nội dung Phương án trong file đính kèm). Trong đó, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường chi tiết, cụ thể; đôn đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng phương án ứng phó thiên tai của đơn vị theo phương châm “04 tại chỗ” (gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc rõ ràng nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đôn đốc tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc; xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai được thực hiện kịp thời, hiệu quả bám sát diễn biến của thiên tai và các hiện tượng tai biến địa chất, sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra; đôn đốc các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án đảm bảo, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm đưa thông tin tới tận người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan