Thứ 6, 30/09/2022 - 17:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước và vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn

Nội dung được quy định tại Chương IV của Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 quy định các nội dung được giao tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Quy định về tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước và vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn dược nêu tại Điều 10, Chương IV của Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 quy định các nội dung được giao tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Cụ thể: 

Căn cứ vào quy mô diện tích, giá trị đa dạng sinh học, môi trường, quyền sử dụng đất của khu vực thành lập khu bảo tồn và điều kiện thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Đa dạng sinh học.

Tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Điều hành các hoạt động quản lý khu bảo tồn đất ngập nước theo quyết định thành lập khu bảo tồn cấp tỉnh, tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, đa dạng sinh học, đất ngập nước và các pháp luật khác có liên quan;

Quản lý, bảo tồn đất ngập nước: triển khai các hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen trong khu bảo tồn; tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các kiểu đất ngập nước theo hướng dẫn của Công ước Ramsar; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong bảo tồn đất ngập nước;

Thực hiện các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế: xây dựng và tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn đất ngập nước;

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đất ngập nước: tổ chức và triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương, khách tham quan, du lịch và huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước.

Tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện nội dung kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước theo quy định tại Phụ lục IV và nội dung quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn đất ngập nước và quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước thuộc địa bàn quản lý.

Mẫu nội dung quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan