Thứ 6, 30/09/2022 - 17:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức hội đồng thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước

Nội dung được quy định tại Chương III của Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 quy định các nội dung được giao tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thẩm định

Cuộc họp hội đồng thẩm định được tiến hành khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây: Có đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước;  Có sự tham gia của chủ tịch hội đồng và có trên hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập; Có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương các cấp hoặc đại diện có thẩm quyền của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất thuộc trong ranh giới khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn đất ngập nước.

Nguyên tắc làm việc của hội đồng thẩm định

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, công khai, biểu quyết và quyết định theo đa số.

Ý kiến của từng thành viên hội đồng và ý kiến thẩm định của hội đồng được thể hiện trong biên bản cuộc họp hội đồng.

Hội đồng kết luận theo 02 mức độ: Đạt yêu cầu khi có trên hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồng chấm đạt; không đạt yêu cầu khi trên một phần ba (1/3) hội đồng chấm không đạt yêu cầu;

Kết quả thẩm định là kết luận của chủ tịch hội đồng thẩm định theo 02 mức độ quy định tại khoản 3 Điều này. Trong trường hợp kết luận của hội đồng thẩm định không đạt yêu cầu đối với hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn, cơ quan trình hồ sơ tiến hành hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp lại.

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng thẩm định

Trách nhiệm và quyền hạn của chủ tịch hội đồng: Quyết định triệu tập cuộc họp của hội đồng; Điều hành cuộc họp của hội đồng; Xử lý các ý kiến được nêu trong cuộc họp của hội đồng; kết luận cuộc họp của hội đồng và chịu trách nhiệm về các kết luận của hội đồng; Ký biên bản cuộc họp của hội đồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của các nội dung ghi trong biên bản các cuộc họp của hội đồng; Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng quy định tại khoản 2 Điều này.

Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng: Xem xét nghiên cứu, đánh giá, góp ý hoàn thiện nội dung hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn; Tham gia cuộc họp hội đồng, trường hợp không tham dự cuộc họp hội đồng, có trách nhiệm gửi bản nhận xét đối với hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cho cơ quan tổ chức thẩm định trước khi cuộc họp được tiến hành ít nhất 01 ngày làm việc; Viết bản nhận xét về hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước theo Mẫu số 3.1 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và trình bày bản nhận xét tại cuộc họp của hội đồng; Điền phiếu thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước theo Mẫu số 3.2 quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; Có ý kiến tại cuộc họp hội đồng; bảo lưu ý kiến trong trường hợp có ý kiến khác với kết luận của hội đồng; Viết nhận xét về hồ sơ dự án đã được chỉnh sửa, bổ sung sau cuộc họp của hội đồng khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thẩm định; Tham gia các hoạt động có liên quan đến hoạt động của hội đồng khi chủ tịch hội đồng hoặc cơ quan thẩm định yêu cầu; Có trách nhiệm trước cơ quan thẩm định về các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với hồ sơ và những nội dung công việc được phân công trong quá trình thẩm định; đảm bảo các quy định về bảo mật thông tin có trong hồ sơ, quá trình thẩm định theo quy định của pháp luật và nộp lại các tài liệu này khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan