Thứ 2, 15/08/2022 - 14:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật và đẩy mạnh CCHC và cải cách TTHC

Trong năm 2020, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về TN&MT, Bộ đã tập trung chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật; đẩy mạnh CCHC và cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, tác phong, lề lối làm việc với phương châm hướng về địa phương cơ sở, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, Bộ TN&MT tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Với mục tiêu đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về TN&MT; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế trong hoạt động truyền thông TN&MT; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, Bộ đã ban hành Quy chế hoạt động truyền thông mới[1]. Chỉ đạo đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện triệt để việc điều hành giải quyết công việc (không mật) trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, thực hiện việc tiếp nhận giải quyết dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường mạng; ban hành về Quy chế[2] tổ chức họp trực tuyến của Bộ TN&MT nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước nhanh chóng, kịp thời.

Bộ chỉ đạo tập trung tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực môi trường và đất đai, ngày 29/4/2020, Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và giải quyết, tháo gỡ một số vướng mắc trong lĩnh vực TN&MT. Hội nghị ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các vấn đề còn tồn tại của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thảo luận các vấn đề quan trọng, lâu dài đặt ra đối với Ngành, để đóng góp vào Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể chế trong pháp luật để chuẩn bị cho đất nước bước vào giai đoạn mới, đặc biệt là vấn đề đất đai, nội dung của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế”, theo đó Bộ hiện đang tích cực triển khai “Dự án nâng cấp, thí điểm triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Tài nguyên và môi trường và cơ quan Thuế” song song cùng với Đề án nêu trên nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, dự kiến Bộ sẽ trình Chính phủ Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong tháng 11/2020.

Nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, Bộ tổ chức họp trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân để kiến nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ[3], theo đó, Bộ thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, giữ vững ổn định xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, ngày 28/4, Bộ đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ với lộ trình 2 giai đoạn từ nay đến năm 2025 và từ năm 2025 - 2030 với mục tiêu   nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực TN&MT theo hướng cải cách, đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Bộ năm 2020, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện rà soát VBQPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật.

Ngày 21/4/2020, Bộ đã tổ chức họp trực tuyến để triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP[4]. Tính đến nay, Bộ đang đưa vào triển khai 104 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, trong đó có 72 DVCTT mức độ 3; 32 DVCTT mức độ 4 (đạt tỷ lệ 30,8% trên tổng số DVCTT cung cấp), dự kiến trong thời gian tới Bộ sẽ cung cấp thêm 22 DVCTT mức độ 4, nâng tổng số DVCTT mức 4 được cung cấp là 54 (đạt tỷ lệ 51,9% tổng số DVCTT cung cấp).

Bộ tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo dõi, đánh giá[5] nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành thực thi công vụ, đến nay, việc triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đã có kết quả bước đầu, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực thi kỷ luật kỷ cương, thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 04/6/2020, Bộ đã khai trương Trung tâm điều hành thông minh của Bộ. Trung tâm tích hợp hạ tầng dữ liệu TN&MT, là nền tảng triển khai Chính phủ điện tử, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng văn phòng thông minh, văn phòng không giấy tờ, là nền tảng để ngành TN&MT đóng góp cho phát triển nền kinh tế số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Ngày 10/7/2020, Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ, theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã đề xuất kịp thời các giải pháp cụ thể như: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện đầu tư; đẩy mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đề xuất các chính sách về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường…; khuyến nghị các địa phương thực hiện các giải pháp chủ động trước tác động của hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng… Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các đơn vị tập trung, đồng tâm, nhất trí để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới 2021-2025.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ đã thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Quyết định số 1702/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2020 và đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, tổng hợp danh mục các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thực hiện nếp sống văn hóa công sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, lâu dài, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ phát động cuộc thi sáng kiến “Mô hình văn phòng xanh thân thiện với môi trường” nhằm góp phần tăng cường nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên của Ngành trong việc xây dựng, gìn giữ môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của 03 đường dây nóng ở Trung ương để người dân và tổ chức, doanh nghiệp có thể thông tin trực tiếp hoặc gửi những phản ánh, kiến nghị về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận và tích cực xử lý[6].

 

 

[1] Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông mới của Bộ tại Quyết định số 814/QĐ-BTNMT thay thế Quy chế cũ được ban hành tại Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018.

[2] Quyết định 1151/QĐ-BTNMT ngày 21/5/2020 về quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ TN&MT.

[3] Văn bản số 1695/BTNMT-VP ngày 01/4/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn.

[4] Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

[5] Văn bản số 1793/BTNMT-TCCB ngày 12/4/2018 của Bộ TN&MT về việc nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực thi công vụ.

[6] (1) Đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý trong quý III đã tiếp nhận 120 thông tin của người dân, trong đó có 27  thông tin có nội dung phản ánh về sai phạm trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT, đến nay đã xử lý phát hành 27 công văn yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ TN&MT; đối với 93 thông tin nội dung liên quan đến khiếu nại, kiến nghị, hỏi đáp thông tin đã được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn trực tiếp cho công dân; (2) Tổng cục Quản lý đất đai (từ 16/5/2020 đến 15/8/2020) tiếp nhận 117 thông tin phản ánh đường dây nóng, cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn công dân thực hiện quyền theo đúng quy định của pháp luật 115 thông tin, chuyển địa phương để xử lý 02 thông tin; tiếp nhận 124 đơn thư phản ánh của công dân gửi qua bưu điện, trong đó: đã ban hành 63 văn bản gửi địa phương xử lý; chuyển các đơn vị của Bộ và Tổng cục xử lý 04 đơn; 02 văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; lưu 40 trường hợp do đơn trùng nội dung phản ánh hoặc không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét, giải quyết hoặc đơn đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 15 trường hợp đang xem xét xử lý (3) Đường dây nóng do Tổng cục Môi trường quản lý tính đến ngày 18/8/2020 đã tiếp nhận được 133 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 55 vụ việc đã được xử lý, còn lại 78 vụ việc đang được các địa phương xác minh, xử lý.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan