Thứ 7, 13/08/2022 - 19:30
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực thi chỉ số cải thiện các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Bộ TN&MT

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và các Nghị quyết Chính phủ năm 2018, 2019, 2020 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật thuộc Bộ chỉ đổi mới sáng tạo (GII) thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Bộ TN&MT ghi nhận kết quả tích cực.

 

Về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập đề nghị xây dựng 01 nghị định quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và được Chính phủ thông qua, giao Bộ chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong năm 2020. Dự thảo Nghị định nên trên đã được Bộ trình Chính phủ tại Tờ trình số 57/TTr-BTNMT ngày 30/10/2020. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng chính sách và lập đề nghị xây dựng nghị định quy định về hoạt động lấn biển theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến năm 2021 sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng nghị định nêu trên.

Về xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Tư pháp lập danh mục văn bản quy định chi tiết tại các dự án Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa XIV có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Công văn số 3745/BTNMT-PC ngày 13/7/2020 và Công văn số 6847/BTNMT-PC ngày 04/12/2020), cụ thể:

Dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường (quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 Luật Đầu tư thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ tại 42/TTr-BTNMT ngày 03/9/2020.

Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và sửa đổi một số điều của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV): dự thảo Quyết định nêu trên đang được Bộ tích cực chủ động xây dựng để bảo đảm chất lượng và đúng thời gian trình Thủ tướng Chính phủ tháng 3 năm 2021.

Đối với Luật Bảo vệ môi trường (thông qua kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV): Bộ đã đề xuất Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ chủ trì xây dựng 02 nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 02 Thông tư để quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường; đồng thời Bộ cũng đã đề xuất giao một số bộ, ngành có liên quan chủ trì xây dựng các Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chức năng, quản lý của Bộ, ngành. Ngoài ra, Bộ đã rà soát, lập nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết.

Đối với Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (thông qua kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV): Bộ đã rà soát, lập danh mục, đề xuất giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan xây dựng 01 nghị định quy định chi tiết 1 số điều của Nghị quyết nêu trên.

Đánh giá khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết  

Năm 2020, Bộ đã hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ 01/01 văn bản quy định chi tiết thi hành luật (đạt 100%), đến nay, Bộ không nợ văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành luật có hiệu lực trong thời gian tới, Bộ đã và đang chủ động xây dựng để bảo đảm chất lượng, tiến độ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình  xây dựng và trình Chính phủ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội vừa thông qua (khoảng hơn 02 tháng để xây dựng, lấy ý kiến (nếu cần thiết), thẩm định, thẩm tra , như: Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải xây dựng; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế,.. sẽ khó bảo đảm về tiến độ trình và chất lượng dự thảo của văn bản, nhất là đối với văn bản có nội dung phức tạp, khó, liên quan đến chức năng quản lý của một số bộ, ngành.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan