Thứ 6, 30/09/2022 - 08:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Ngày 29/09/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT về quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Thông tư quy định chi tiết khoản 3 Điều 25 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, cụ thể: 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là cơ quan có thẩm quyền). 

Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP. 

Học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP.

Về cơ sở pháp lý ban hành Thông tư: Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, hướng dẫn thực hiện mẫu báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen”. 

Cơ sở thực tiễn: Điều 6 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định: 

“ 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen đối với nguồn gen của giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản và giống cây lâm nghiệp. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.” 

Thực hiện quy định nêu trên, sau khi Nghị định số 59/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, hai Bộ đã tiến hành các hoạt động tiếp nhận, thẩm định và cấp phép đối với các hồ sơ đăng ký, cụ thể như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và ban hành 03 Giấy phép tiếp cận nguồn gen (02 Giấy phép tiếp cận nguồn gen vì mục đích thương mại và 01 Giấy phép tiếp cận nguồn gen không vì mục đích thương mại) và trên 50 Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục thẩm định các hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận, thẩm định 03 hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen vì mục đích thương mại, 03 hồ sơ đăng ký đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

Để quản lý có hiệu quả việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích theo quy định pháp luật thì việc yêu cầu tổ chức, cá nhân đã được cấp phép báo cáo các hoạt động sử dụng nguồn gen là rất quan trọng nhằm giám sát việc sử dụng nguồn gen đúng phạm vi, mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. 

Như vậy, từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng và ban hành Thông tư là cần thiết nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ trong việc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen tại Việt Nam.

Thông tư gồm 05 Điều và 03 Mẫu báo cáo tại Phụ lục kèm theo với các nội dung chủ yếu như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Báo cáo kết quả việc thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

03 biểu mẫu tại Phụ lục: 

Mẫu số 01. Báo cáo hoạt động tiếp cận nguồn gen 

Mẫu số 02. Báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn gen 

Mẫu số 03. Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu đối với nguồn gen đã được cho phép đưa ra nước ngoài.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan