Thứ 7, 25/06/2022 - 18:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 5/8/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1702/QĐ-BTNMT về vieech thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.  

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020. 

Ngày 06/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5442/VPCP-KSTT về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, trong đó có đề nghị các Bộ, ngành thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, thành phần Tổ công tác gồm: Tổ trưởng Tổ công tác là Chánh Văn phòng bộ, cơ quan; Tổ phó là Vụ trưởng Vụ pháp chế; thành viên là lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc bộ, cơ quan.

Hiện nay, Lãnh đạo Bộ đang giao Vụ Pháp chế chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, do đó, Vụ Pháp chế đề nghị Lãnh đạo Bộ cho phép Vụ trưởng Vụ Pháp là Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả (tham gia họp, tập huấn; triển khai tuấn huấn, hướng dẫn, rà soát,..thực hiện nhiệm vụ); Lãnh đạo Văn phòng Bộ là Tổ phó; đồng thời đại diện Lãnh đạo các đơn vị (các Tổng cục, các Cục trực tiếp liên quan đến giải quyết TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quả lý của Bộ) là thành viên.

Mặc dù Văn phòng Chính phủ không đề nghị thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, tuy nhiên, Vụ Pháp chế cho rằng, cần thiết thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác, vì chủ yếu các công chức, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này sẽ tham gia tập huấn, rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Do đó, Vụ Pháp chế đề nghị Lãnh đạo Bộ xem xét, cho thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Theo đó, Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 được thành lập. 

Nhiệm vụ của Tổ công tác: a) Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. b) Tham gia khóa tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức; tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; quản lý, cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống phần mềm. c) Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tổ chức lấy ý kiến, tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. d) Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và phương án cắt giảm, đơn gián hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Bộ trưởng. đ) Chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, cập nhật kịp thời các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa vào Hệ thống phần mềm. e) Báo cáo Bộ trưởng để chỉ đạo hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; kịp thời báo cáo Bộ trưởng biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc phê bình những tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Danh sách thành viên Tổ công tác gồm: 1. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ trưởng. 2. Ông Nguyễn Vĩnh Khang, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Tổ trưởng. 3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Tổ trưởng. 4. Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch và Tài chính, thành viên. 5. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, thành viên. 6. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, thành viên. 7. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, thành viên. 8. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thành viên. 9. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn, thành viên. 10. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, thành viên. 11. Đại diện Lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, thành viên. 12. Đại diện Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia, thành viên. 13. Đại diện Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, thành viên. 14. Bà Đinh Thị Tuyết, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên thư ký.

Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ đạo của Tổ công tác. Các thành viên Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ giúp việc

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan