Thứ 2, 15/08/2022 - 14:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, phục vụ phát triển bền vững đất nước

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực tiễn, trình ban hành chính sách, pháp luật tháo gỡ các vướng mắc; Quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn tài nguyên trở thành thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, quy hoạch phân bổ quỹ đất đảm bảo cho thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tiềm năng lợi thế của từng vùng, địa phương, Bộ tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn sửa đổi Luật đất đai năm 2013. Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 đáp ứng mục tiêu đảm bảo quỹ đất cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhanh và bền vững; phân bổ hợp lý đất đai cho các ngành, các địa phương phù hợp tiềm năng, thế mạnh và với yêu cầu phát triển; đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ các hệ sinh thái, an ninh lương thực; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, khai hoang, lấn biển. Chỉ đạo đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng đất của các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng; các dự án có vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường để đề xuất biện pháp giải quyết, đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai. Thử nghiệm kết nối cơ sở dữ liệu đất đai của 26 địa phương với hệ thống thông tin đất đai quốc gia; thực hiện liên thông trong thanh toán nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế, tổ chức tín dụng tại 42 tỉnh, thành phố. Chỉ đạo các địa phương xây dựng, vận hành, cập nhật dữ liệu địa chính, sẵn sàng kết nối toàn quốc. Hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng. Nguồn lực đất đai tiếp tục được phát huy đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách nhà nước (chiếm 12,5% thu ngân sách nội địa) trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng của đại dịch. 

Tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản, lập quy hoạch, bảo đảm quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên nước, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng. Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia, Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh: Sê San, SrePok, Cửu Long. Triển khai Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tài nguyên nước sửa đổi.

Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện, theo đó, ban hành Danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 555 hồ chứa, đập dâng của 511 công trình thủy lợi, thủy điện. Tăng cường công tác cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Tiếp tục tập trung cấp phép hồ chứa, công trình thủy lợi sử dụng tài nguyên nước. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể về đối sách trong chia sẻ nguồn nước sông Mê Công; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về quản lý nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp tác Mê Công và Mê Công - Lan Thương.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên địa chất, khoáng sản theo nguyên tắc thị trường, tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQTW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đề xuất các chủ trương, chính sách phát huy giá trị địa chất, tài nguyên khoáng sản cho phát triển đất nước. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đảm bảo mục tiêu dự trữ khoáng sản chiến lược, khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực dự trữ; hoàn thiện quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết chỉ đạo thực hiện cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017- 2020 nhằm cung cấp kịp thời nguyên liệu cho dự án; Nghị quyết về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Triển khai lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIN 8) và các Hội nghị liên quan; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 14 (14th ASOMM+3). Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền gần 1.600 tỷ đồng, 08 Quyết định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước đã đầu tư với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do các tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước là 4.589 tỷ đồng.

Tăng cường công tác điều tra tài nguyên, môi trường biển; quy hoạch không gian biển, phát huy tiềm năng, lợi thế cho phát triển các ngành kinh tế biển, Bộ đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; trình Chính phủ Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng; Nghị định về hoạt động lấn biển. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp quản lý Chương trình trọng điểm về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Đề án “Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương”; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 kết nối hành lang kinh tế ven biển, gắn kết phát triển với các địa phương không có biển. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu khoa học biển do Nhật Bản trao tặng.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan