Thứ 7, 25/06/2022 - 18:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về ứng phó với biến đổi khí hậu trong năm 2021

Năm 2021 là bắt đầu kỳ kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm cơ sở để triển khai các hoạt động mới về biến đổi khí hậu.

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050 đang được xây dựng, cập nhật và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ là định hướng lớn cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn này. Mặt khác, nhiều hoạt động sẽ được triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phê duyệt Báo cáo NDC cập nhật của Việt Nam. Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đang được trình Quốc hội, trong đó các nội dung về biến đổi khí hậu đã được quy định cụ thể hơn, làm cơ sở để tổ chức tốt hơn công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới. Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến khó lượng, nguồn lực ngân sách nhà nước sẽ phải dành để chống dịch và phục hồi nền kinh tế. Do vậy sẽ hạn chế kinh phí để triển khai các hoạt động khác, trong đó bao gồm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu và nhiệm vụ dài hạn

Triển khai thành công và thực hiện được các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ nêu tại: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW; Luật Khí tượng thủy văn, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi năm 2020); Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Đề án Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Chủ động triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia.Thu hút nguồn lực ngoài nước để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể năm 2021

Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong năm 2021, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước thời kỳ mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, hoàn thiện để trình các cấp ban hành: Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính; Thông tư quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung ( CM) trong khuôn khổ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam - Nhật Bản; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá cho các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia và cấp tỉnh. - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam đến năm 2030.

Xây dựng các báo cáo phục vụ quốc gia và đóng góp cho quốc tế: các định việc xây dựng các báo cáo phục vụ quốc gia sẽ cung cấp các luận cứ, bằng chứng phục vụ các quyết sách của Đảng và Nhà nước nhằm chủ động ứng phó với các tác động và tận dụng cơ hội từ biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đồng thời đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu quốc tế là một nhiệm vụ nhằm thể hiện nỗ lực và sự minh bạch trong ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2021 Bộ sẽ tổ chức xây dựng một số báo cáo của Việt Nam cho UNFCCC.

Phố biến chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu: Song song với việc xây dựng và ban hành các chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng về biến đổi khí hậu cho các cấp quản lý và cộng đồng dân cư, Bộ sẽ tập trung vào việc phổ biến các chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu, trước hết cho các cấp quản lý, cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo các quy định của pháp luật về biến đổi khí hậu, đồng thời tận dụng được các thời cơ từ các chính sách kinh tế biến đổi khí hậu nhằm cơ cấu lại sản xuất theo hướng chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển ít các-bon.

Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật: Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành, địa phương, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giám sát, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật; tháo gỡ các vướng mắc, kịp thời phát hiện những bất cập để điều chỉnh, sửa đổi.

Tăng cường hợp tác quốc tế: Tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổ chức các đoàn công tác tham dự các hội nghị, hội thảo, đàm phán quốc tế; các chuyến nghiên cứu, khảo sát; các khóa đào tạo; ký kết các thỏa thuận hợp tác chuyên ngành trong khuôn khổ hoạt động thực hiện các điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ôdôn, tập trung vào tham dự các Phiên họp Ban bổ trợ thực hiện UNFCCC; tham dự các Hội nghị COP; Hội nghị các bên tham gia Công ước Viên về bảo vệ tầng ô-dôn (COP) và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP); tham gia các phiên họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước. Triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA nhằm tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực quý giá về công nghệ, kỹ thuật và tài chính để đổi mới tư duy quản lý, đổi mới dây chuyền thiết bị, đổi mới phương thức phối hợp công tác…về biến đổi khí hậu.

Phát triển khoa học và công nghệ: Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác nhằm làm rõ các cơ sở khoa học, thực tiễn đối với công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, giúp hình thành các công cụ quản lý phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đề xuất và kiến nghị

Trong thời gian qua, lĩnh vực biến đổi khí hậu đã được tổ chức thành hệ thống với các cơ quan quản lý ở cả trung ương và địa phương. Thông qua các hoạt động, lĩnh vực biến đổi khí hậu có nhiều đóng góp trên bình diện quốc gia đối với quốc tế. Qua đó đã khẳng định được vai trò và vị thế của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Do vậy, để phát huy các kết quả đạt được, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các địa phương, cộng đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Sớm thông qua nội dung Chương Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), làm cơ sở để đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực biến đổi khí hậu; Tăng chi cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên); Đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ quan, ngành, địa phương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan