Thứ 3, 26/01/2021 - 16:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý TN&MT

Giai đoạn 2021-2025, ngành TN&MT tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chiến lược, quy hoạch về TN&MT.

 

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT

Xây dựng Chương trình xây dựng VBQPPL 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của Bộ. Trong đó, tập trung trình Quốc hội thông qua Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013; tổng kết, đánh giá thi hành Luật khoáng sản 2010, Luật tài nguyên nước 2012, Luật đa dạng sinh học năm 2008…

Tiếp tục rà soát, đề xuất hoặc ban hành theo thẩm quyền sửa đổi các VBQPPL trong lĩnh vực TN&MT theo hướng lồng ghép, tinh giản VBQPPL; giảm chồng chéo, trùng lặp; đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật; rà soát, chuyển đổi, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật,…là cơ sở pháp lý trong quản lý nhà nước về TN&MT.

Tăng cường công tác đánh giá tác động VBQPPL và công tác thẩm định dự thảo VBQPPL. Phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT với các hình thức thiết thực, phù hợp.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật TN&MT ở các cấp để khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát thi hành pháp luật về TN&MT. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến của cách mạng công nghiệp 4.0 trong tổ chức thi hành pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, xây dựng hệ thống TTHC đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành TN&MT và trong từng lĩnh vực chuyên ngành; tập trung kiểm soát việc ban hành mới các TTHC trong các VBQPPL do Bộ chủ trì xây dựng.

Thực hiện công bố, công khai kịp thời TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ; tăng cường đối thoại, giao lưu trực tuyến với cá nhân, tổ chức.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC và các quy trình hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; đẩy mạnh triển khai liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Xây dựng chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường

Tập trung xây dựng và hoàn thiện Chiến lược ngành TN&MT; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Chiến lược sử dụng các loại tài nguyên (đất, nước, khoáng sản…) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch, bao gồm: Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; 06 quy hoạch ngành quốc gia (Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ quốc gia; Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia; Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia); 11 quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước và 13 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông: Bằng Giang - Kỳ Cùng, Srêpôk, Sê San, Hồng - Thái Bình, Cửu Long, Đồng Nai, Ba, Vụ Gia - Thu Bồn, Hương, Trà Khúc, Mã, Cả, Kôn - Hà Thanh).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan