Thứ 2, 15/08/2022 - 12:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính các tháng cuối năm 2020

Các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 gồm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính của Bộ và ngành TN&MT.

Công tác chỉ đạo, điều hành

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Bộ.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng: đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về TN&MT tại Trung ương và địa phương.

Về cải cách thể chế

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ của Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT được quy định tại Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019; xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành VBQPPL bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Tiến hành tổ chức kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thể thức kỹ thuật trình bày và tuân thủ các quy định về ban hành VBQPPL; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tiếp tục duy trì việc phổ biến, giáo dục VBQPPL mới được ban hành qua các hình thức: trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang tin điện tử của đơn vị,..

Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng tâm năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo kế hoạch đã phê duyệt.

Tiếp tục kiểm soát quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh tại lập đề nghị xây dựng VBQPPL; dự thảo VBQPPL thông qua việc đánh giá tác động; góp ý, thẩm định VBQPPL trước khi trình cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc ban hành quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ được giao.

Thực hiện kiểm soát chất lượng công tác công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ; tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; công khai giải đáp chính sách, pháp luật TN&MT liên quan đến tổ chức, cá nhân; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết TTHC.

Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2020.

Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT.

Triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014; ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai rà soát, tổng hợp thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức năm 202020 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ; sửa đổi Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ.

Tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2021, 2021 - 2026; rà soát, đề xuất Kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tổ chức rà soát, xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung triển khai hoàn thành đúng tiến độ các kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và CCHC của Bộ, của các đơn vị trực thuộc Bộ. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 09/KH-BTNMT ngày 23/8/2019 của Bộ về "Tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của Bộ".

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch.

Triển khai các cuộc điều tra, khảo sát phục vụ việc xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc lĩnh vực TN&MT.

Tổ chức triển khai các khóa bồi dưỡng thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2020 theo kế hoạch.

Cải cách tài chính công

Rà soát để sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế về kế hoạch - tài chính: Quản lý dự án đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài.

Tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 3/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành TN&MT; Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT giai đoạn 2016-2020.

Ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thực hiện công tác tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ; kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Bộ.

Hiện đại hóa hành chính

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật mạng hoạt động thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trực tuyến của Bộ; vận hành hệ thống thư điện tử ổn định, các hệ thống thông tin dùng chung cho Bộ, tăng cường các hội nghị truyền hình, giao lưu trực tuyến của ngành TN&MT với người dân, doanh nghiệp; cung cấp tài nguyên, nguồn lực CNTT phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị; Ban hành thông tư cập nhật thường xuyên các văn bản mới và đưa tin bài hoạt động của Bộ và ngành về lĩnh vực CNTT lên cổng thông tin; đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Bộ; tăng cường tương tác, vận hành Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở TN&MT địa phương.

Hoàn thiện các ứng dụng CNTT chuyên ngành về TN&MT; tăng cường đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị, hội thảo và trên Trang thông tin điện tử của Bộ; chú trọng đẩy mạnh thi đua, tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc Bộ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018 của Bộ. Kết hợp kiểm tra CCHC với kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại một số đơn vị hành chính thuộc Bộ, trong đó có việc xây dựng, ban hành, cập nhật và áp dụng các quy trình ISO cho các TTHC đã được công bố.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan