Thứ 2, 26/09/2022 - 01:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành TN&MT đặt mục tiêu hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Bộ TN&MT ban hành Chương trình hành động thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Theo đó, Chương trình hành động đặt ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể nhằm đạt được mục tiêu nêu ra trong Nghị quyết đối với lĩnh vực TN&MT.

Mục tiêu chung

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

Xác định toàn diện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, khả thi, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Các mục tiêu cụ thể

Đối với nguồn nhân lực

Đến năm 2025: Thiết lập hệ thống sắp xếp công việc dựa trên vị trí việc làm, củng cố hệ thống chức nghiệp thực tài đáp ứng yêu cầu về quản lý tài nguyên và môi trường.

Đến năm 2035: Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, có đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, chuyên gia đầu ngành tương đương trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực.

Đến năm 2045: Năng lực quản lý, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nhân lực đạt mức trung bình các nước Asean-4.

Đối với nguồn vật lực

Đến năm 2025:

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, công cụ thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai theo hướng sử dụng tiết kiệm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ạn ninh quốc phòng; Đẩy mạnh điều tra cơ bản tài nguyên biển phục vụ phát triển kinh tế biển; Nâng cao hiệu quả điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phù hợp với thực tế quy mô và hiệu quả đầu tư; điều tra cơ bản, khai thác sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng nước đặc biệt là các vùng khó khăn về nguồn nước.

Tiếp tục xây dựng và duy trì vận hành mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên môi trường đồng bộ, công nghệ hiện đại, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu quan trắc giữa Trung ương và địa phương; Thúc đẩy và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công trình có tính chất cấp bách, trọng tâm, trọng điểm về quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đến năm 2035:

Phát triển công cụ điều tiết thị trường quyền sử dụng đất, bảo đảm khoảng 99% diện tích đất tự nhiên được đưa vào khai thác, sử dụng. Kiểm soát tình hình ô nhiễm nguồn nước; phục hồi 25% diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái. Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hoàn thành cơ bản điều tra tài nguyên môi trường biển phục vụ khai thác, phát triển các ngành kinh tế biển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế; kiểm soát khai thác tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển, gắn với năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, quan trắc, giám sát môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bao gồm cả thông qua việc ứng dụng công nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển.

Hoàn thiện hệ thống mạng quan trắc tài nguyên, môi trường quốc gia theo hướng tự động hóa. Hoàn thành việc xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường và hệ thống thông tin giám sát tài nguyên quốc gia. Hoàn thiện và hiện đại hoá mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên môi trường hiện có.

Đến năm 2045:

Chủ động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Hoàn thành điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường biển; khai thác tài nguyên môi trường biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

 Đẩy mạnh Hoàn thiện hệ thống mạng quan trắc tài nguyên, môi trường quốc gia theo hướng tự động hóa. Hoàn thành việc xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường và hệ thống thông tin giám sát tài nguyên quốc gia. Hoàn thiện và hiện đại hoá mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên môi trường hiện có.

Đối với nguồn tài lực

Đến năm 2025:

Sử dụng nguồn lực nhà nước cho hoạt động điểu tra cơ bản, bảo vệ môi trường tiết kiệm, hiệu quả; Đảm bảo nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường cho ngân sách nhà nước; thúc đẩy nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trên phạm vi cả nước; Hoàn thành di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đến năm 2035: Đẩy mạng thu sử dụng thông tin dữ liệu và các nguồn thu khác về tài nguyên và môi trường, trong đó thu ngân sách nhà nước về đất đai đạt 10% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đến năm 2045: Giữ ổn định thu ngân sách nhà nước về tài nguyên và môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan