Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số định hướng truyền thông về biển và đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Để góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP cần xây dựng và đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch truyền thông tại các ngành, các cấp về biển và đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển.

Về quan điểm thực hiện truyền thông về biển và đại dương

Kế thừa những nội dung, kết quả đạt được trong công tác truyền thông về biển và đại dương cũng như định hướng công tác truyền thông trong thời gian tới để đạt được các mục tiêu và thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần có có sự nhận thức, đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về các nội dung sau:

Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương. Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. 

Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển. 

Bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi với xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển. - Tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá. Chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập, hợp tác quốc tế, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược hàng đầu thế giới có công nghệ nguồn, trình độ quản lý tiên tiến trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, hợp tác và nâng cao vị thế của kinh tế biển Việt Nam.

Các định hướng truyền thông về biển và đại dương

Để thực hiện được các quan điểm trên, hoạt động truyền thông cần thực hiện các nội dung sau: 

Đa dạng hoá hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tri thức về biển và hải đảo tới nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế, trong đó tập trung vào thế hệ trẻ.

Truyền thông về vị trí, vai trò của đại dương với sự thịnh vượng của thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng; truyền thông giới thiệu, quảng bá, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn liền với biển và đại dương

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách, phổ biến chính sách về biển và hải đảo nói chung, các ngành kinh tế biển nói riêng. 

Xây dựng và tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về biển và đại dương nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động về biển và hải đảo.

Chú trọng, tập trung thực hiện có hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với việc tổ chức Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Tuyên truyền về các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về biển và hải đảo theo hướng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh tế biển; nghiên cứu gắn với điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển liên quan tới phóng xạ, năng lượng nguyên tử.

Truyền thông về các nội dung thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Giải pháp củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ cho hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường tại các địa phương có biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển... Truyền thông về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

Truyền thông về đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển khoa học công nghệ. Trong đó chú trọng tuyên truyền đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vùng biển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế biển, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Các nội dung thực hiện truyền thông về biển và đại dương: truyền thông chính sách về biển và đại dương; truyền thông hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương; tăng cường truyền thông cộng đồng về biển và đại dương gắn với phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; xây dựng tài liệu tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan