Thứ 2, 26/09/2022 - 01:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường

Giai đoạn 2016-2021, tổ chức bộ máy ngành TN&MT tiếp tục được kiện toàn, nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức bộ máy của Bộ tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT (thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP) nhằm loại bỏ các chồng chéo, phân định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm với các Bộ, ngành. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TN&MT.

Bộ đã giảm 189 tổ chức cấp phòng trở lên; tinh giản 677 công chức, viên chức; có thêm 16 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới quy chế làm việc, quy chế đánh giá cán bộ theo nguyên tắc gắn nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; một việc được giao cho một đơn vị, một người chịu trách nhiệm chính; quy định trách nhiệm của đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong phối hợp giải quyết các nhiệm vụ xóa bỏ tình trạng không rõ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đội ngũ công chức viên chức được sắp xếp theo vị trí việc làm, từng bước được củng cố, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện công khai, minh bạch, hiện đại hóa hoạt động, xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, dân chủ, hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; Bộ đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực TN&MT; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012 - 2020. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các trường trực thuộc Bộ đến năm 2030, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho học sinh, sinh viên; triển khai chương trình đào tạo cao học.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan