Thứ 2, 15/08/2022 - 13:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm, Bộ TN&MTtiếp tục kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh tại lập đề nghị xây dựng và xây dựng dự thảo VBQPPL; theo đó, trong 8 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện việc đánh giá tác động quy định TTHC tại 08 dự thảo VBQPPL. trong đó đã có 04 văn bản được trình cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đã và đang kiểm soát quy định điều kiện đầu tư kinh doanh tại dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Bộ đang đề xuất bỏ 02 loại hình kinh doanh có điều kiện (1) nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ; (2) kinh doanh vận chuyển chất thải nguy hại.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ tiếp tục kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh tại lập đề nghị xây dựng và xây dựng dự thảo VBQPPL; theo đó, trong 8 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện việc đánh giá tác động quy định TTHC tại 08 dự thảo VBQPPL, trong đó đã có 04 văn bản được trình cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời đã và đang kiểm soát quy định điều kiện đầu tư kinh doanh tại dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Bộ đang đề xuất bỏ 02 loại hình kinh doanh có điều kiện (1) nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ; (2) kinh doanh vận chuyển chất thải nguy hại.

08 dự thảo VBQPPL gồm: (1) Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); (2) dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; (3) dự thảo Nghị định Nghị định quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường; (4) dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; (5) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; (6) Nghị định quy định về chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; (7) Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quản lý chất thải; (8) Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ- CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập nước. 

Bộ ban hành Chương trình hành động Ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, theo đó, Bộ thực hiện rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa và gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố, công khai theo quy định.

Bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP. Hiện nay, Bộ đang rà soát, thống kê các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo Kế hoạch được phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Bộ thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư sửa các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Nhằm thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ.

Bộ ban hành Quy trình nội bộ thực hiên liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực quan trắc môi trường; Quy trình nội bộ thực hiện TTHC trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Bộ thực hiện công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Tính đến ngày 28/8/2020, Bộ đã thực hiện xử lý tổng số 3.598 hồ sơ, trong đó tiếp tục xử lý 1.143 hồ sơ chuyển tiếp và 2.455 hồ sơ nộp mới (hồ sơ năm 2020). Thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 2.528 hồ sơ (gồm 587 hồ sơ chuyển tiếp và 1.941 hồ sơ của năm 2020); đang xử lý 1.070 hồ sơ.

Ngoài ra, Bộ còn tiếp nhận và xử lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản mật với số lượng rất lớn.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan