Thứ 2, 15/08/2022 - 14:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác cải cách thể chế 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về TN&MT đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020.

Theo đó, Bộ đã xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền và xem xét ban hành theo thẩm quyền: 15/33 văn bản (gồm: 01 luật, 01 nghị quyết, 02 nghị định, 11 Thông tư), cụ thể:

Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ: Bộ đã trình Chính phủ: 04/04 (đạt 100%), cụ thể: Bộ đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Hiện nay, Bộ đang khẩn trương phối hợp với Cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các đơn vị có liên quan hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 tại Tờ trình số 37/TTr-BTNMT ngày 24/8/2020.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Tờ trình số  23/TTr-BTNMT ngày 29/6/2020.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường tại Tờ trình số 42/TTr-BTNMT ngày 03/9/2020.

Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ: các đơn vị đã trình Bộ trưởng để xem xét, ban hành: 08/11 thông tư (đạt 73%). 

Đối với các văn bản chưa đến thời gian trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành, hiện nay các đơn vị thuộc Bộ đang khẩn trương xây dựng, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo đúng quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Lãnh đạo Bộ phụ trách trực tiếp các đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện dự thảo VBQPPL để bảo đảm chất lượng và đúng thời gian trình.

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 08 văn bản (05 Nghị định và 03 Quyết định) đã được Bộ trình từ năm 2019. Đồng thời, ngay từ đầu năm, Bộ đã xây dựng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Để triển khai công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa VBQPPL; hợp nhất VBQPPL; pháp điển hệ thống QPPL, ngay cuối năm 2019, Bộ đã ban hành Kế hoạch đối với công tác này. Bộ đã chỉ đạo việc rà soát và công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần từ năm 2019 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo đó có 12 VBQPPL hết hiệu lực một phần và 11 VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ đã hoàn thành kết quả rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ gửi Bộ Tư pháp theo quy định, theo đó Bộ thực hiện rà soát 805 văn bản, trong đó có 608 văn bản do Bộ ban hành theo thẩm quyền, liên tịch ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Kết quả rà soát phát hiện 20 văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp; 01 Luật Phí và lệ phí chưa thống nhất, đòng bộ với quy định của Luật Đo đạc và bản đồ; 02 Thông tư do Bộ Tài chính ban hành có nội dung chưa phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.

Trong 09 tháng đầu năm, Bộ đã chỉ đạo đơn vị thực hiện việc cập nhật pháp điển đối với các VBQPPL mới ban hành; ngày 25/5/2020, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển của các đề mục: đo đạc và bản đồ; khoáng sản; tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hoạt động viễn thám. Tiếp tục thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 11 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT năm 2020; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT năm 2020; triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT năm 2020.

Trong 09 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, Bộ chưa tiến hành việc theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT tại các địa phương. Tuy nhiên, Bộ đã và đang chủ động rà soát, kiểm tra các VBQPPL do các bộ, ngành địa phương ban hành để có kế hoạch đi kiểm tra thực tế việc ban hành VBQPPL tại địa phương.

Riêng đối với phổ biến, giáo dục pháp luật: Bộ chỉ đạo đơn vị thường xuyên đăng tải giới thiệu các VBQPPL mới trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT trên trang thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí TN&MT, Báo TN&MT.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Bộ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2020; xây dựng, ban hành điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ. Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan đã triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2020 để tổ chức thực hiện.

Về công tác tiếp dân, tính đến 31/8/2020, Bộ đã tiếp 96 lượt/đoàn công dân với 157 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất và giá bồi thường, hỗ trợ khi thu đất; cấp/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực TN&MT. Công tác tiếp công dân được Bộ thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, Bộ đã nhận được 1.163 lượt đơn, trong đó 1.106 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, 31 đơn thuộc lĩnh vực môi trường và 26 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan