Thứ 7, 25/06/2022 - 21:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thực hiện TTHC thông qua cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ TN&MT

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh và thực hiện TTHC thông qua cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ TN&MT.

Về cải cách thủ tục hành chính, đến nay, số lượng TTHC cắt giảm, đơn giản hóa là 214/266 (chiếm 80,1%), trong đó: Số lượng TTHC được bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp là 81/266 TTHC; Số lượng TTHC được đơn giản hóa là 133 TTHC; Số lượng TTHC quy định mới là 49 TTHC; Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 234 TTHC. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để bãi bỏ, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 19 văn bản, bao gồm: 02 luật, 09 nghị định và 08 thông tư, thông tư liên tịch. Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 33.819.420 giờ công lao động và khoảng 1.010.284.720.000 đồng/năm

Về cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, đến nay, số lượng ĐKKD được đơn giản hóa, bãi bỏ là 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%); số lượng ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ còn hiệu lực thi hành là 98 ĐKKD; Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm điều kiện kinh doanh là 05 văn bản, bao gồm: 01 luật, 04 nghị định. Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm ĐKKD ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2.755.000 giờ công lao động và khoảng 37.095.030.000 đồng/năm.

Về liên thông thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa quốc gia, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đã triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia: 16 thủ tục, trong đó 04 TTHC đã chính thức kết nối từ năm 2016, 07 TTHC chính thức kết nối từ ngày 31/7/2018, 03 TTHC chính thức kết nối từ ngày 28/12/2018, 02 TTHC chính thức kết nối từ ngày 25/01/2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay 11 trong số 16 TTHC đã không còn hiệu lực do thực hiện các yêu cầu về cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi thương mại của Chính phủ cũng như thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Tính từ thời điểm triển khai đến ngày 12 tháng 6 năm 2020, tổng số hồ sơ TTHC đã khai báo thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia: 440 (trong đó tổng số hồ sơ đã được cấp phép: 315, tổng số hồ sơ đang xử lý: 116, số hồ sơ đã hủy: 05); tổng số doanh nghiệp: 330. Kết quả giải quyết TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật chỉ tiêu thông tin, quy trình thực hiện đối với 05 thủ tục đang vận hành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (trong đó có 03 thủ tục liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực) bảo đảm phù hợp với quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trên hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ; đồng thời đề xuất không thực hiện 01 thủ tục, bổ sung triển khai mới 03 thủ tục trong giai đoạn 2019-2020 theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (tại Công văn số 5174/BTNMT-CNTT ngày 09 tháng 10 năm 2019). Phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Tổng cục Hải quan kiểm tra kết nối các thủ tục (đã cập nhật theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) vận hành trên hệ thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đã hoàn thành và đưa vào triển khai 105 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, trong đó có 73 DVC mức độ 3, 32 DVC mức độ 4, đạt > 30,4% (trong đó 01 DVC kết nối liên thông đến địa phương và 05 DVC kết nối liên thông với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn)), vượt mức kế hoạch 57 thủ tục hành chính đã đăng ký theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017, Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018). Cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dung tiền mặt bằng nhiều hình thức khác nhau; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình: Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối, tích hợp với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay (của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam) cho phép tổ chức, doanh nghiệp, người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành các nội dung sau: (i) tích hợp đăng nhập SSO, đồng bộ dữ liệu hồ sơ TTHC, bố trí máy chủ bảo mật; (ii) xây dựng, đề xuất, tích hợp bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; (iii) rà soát, chuẩn hóa và công khai các TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đã công bố) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất một số DVCTT lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào Danh mục DVCTT ưu tiên tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 (tại Công văn số 854/BTNMT ngày 25 tháng 02 năm 2020).

Đang triển khai thử nghiệm kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ tháng 6 năm 2020 và tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan