Thứ 2, 26/09/2022 - 00:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế

Đề án được đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2020-2023 nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định về kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế một cách đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương nhằm cung cấp các dịch vụ công về đất đai và thuế cho người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Đề án cũng tạo Hệ thống kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế được đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện thống nhất, đồng bộ và triển khai trên phạm vi toàn quốc phục vụ giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức, cá nhân người sử dụng đất; đồng thời đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về đất đai và quản lý thuế cho đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện cung cấp các dịch vụ công về đất đai và thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Các cơ sở pháp lý thực hiện Đề án gồm: Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; Công văn số 447/BTNMT-VP ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 15456/BTC-TCT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.án bộ các cấp thực hiện cung cấp các dịch vụ công về đất đai và thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Các nhiệm vụ thực hiện dự kiến gồm: (1) Nội dung, nhiệm vụ do Trung ương thực hiện: Khảo sát, lập và trình phê duyệt Đề án; Rà soát và hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách, quy định phục vụ kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ nâng cấp, triển khai Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế; Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp phần mềm và hoàn thiện kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế; Triển khai kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trên phạm vi toàn quốc; Tổng kết đề án. (2) Nội dung do địa phương thực hiện: Rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý, vận hành, khai thác, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế tại địa phương; Đầu tư bổ sung các trang thiết bị phục vụ kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế; Triển khai kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế tại địa phương;  Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết Đề án tại địa phương.

Các sản phẩm chính của Đề án là Hệ thống khung pháp lý, cơ chế chính sách, quy định về kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Các trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm công nghệ nền, hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền .... được đầu tư tại trung ương và 63 tỉnh, thành phố phục vụ kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế; Phần mềm ứng dụng liên kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế được nâng cấp, hoàn thiện; Hệ thống kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế được triển khai tại trung ương và 63 tỉnh, thành phố phục vụ giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức, cá nhân người sử dụng đất. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ các cấp trung ương, tỉnh, huyện thực hiện cung cấp các dịch vụ công về đất đai và thuế cho người dân và doanh nghiệp được đào tạo, tập huấn về quản lý, vận hành hệ thống kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan