Thứ 6, 30/09/2022 - 09:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giảm thiểu tính dễ b tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH

Mục tiêu của Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH là nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệsinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệthống chiến lược, quy hoạch.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Quan điểm chỉ đạo của Kếhoạch quốc gia thích ứng với BĐKH là: (i) Yêu cầu về ứng phó với BĐKH, phòng, chống thiên tai có vị trí quan trọng trong các quyết định phát triển; (ii) Nội dung thích ứng với BĐKH phải được lồng ghép trong các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch có liên quan; (iii) Thích ứng với BĐKH phải gắn với phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tự nhiên và xã hội và tận dụng các cơ hội do BĐKH mang lại; (iv) Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH, quản lý, khai thác, sửdụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệmôi trường.

Mục tiêu của Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH là nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệsinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệthống chiến lược, quy hoạch.

Các mục tiêu cụ thể của Kếhoạch quốc gia thích ứng với BĐKH bao gồm: (i) Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH, trong đó có hoạt động thích ứng với BĐKH, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch; (ii) Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệsinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu; (iii) Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

Kếhoạch quốc gia thích ứng với BĐKH xác định 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giải quyết các mục tiêu nêu trên, bao gồm: (i) Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch; (ii) Tăng cường khảnăng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệsinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu; (iii) Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan