Thứ 5, 18/08/2022 - 02:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương

Bộ TN&MT đã hoàn thiện khung pháp lý thống nhất về việc quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng: bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ và có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên hạ tầng, HTTT, CSDL; về kết nối, chia sẻ dữ liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT, CSDL của các cơ quan hành chính nhà nước và xây dựng hành lang pháp lý thúc đẩy triển khai các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing) nhằm sử dụng linh hoạt và bảo đảm tính ổn định, an toàn, an ninh của các HTTT triển khai trên đám mây.

Triển khai, kết nối hạ tầng kỹ thuật CNTT trên phạm vi toàn quốc dựa trên cơ sở kế thừa hạ tầng hiện có tại các bộ, ngành, địa phương đồng thời triển khai hạ tầng kỹ thuật bảo đảm về an toàn an ninh, sẵn sàng và linh hoạt trong quá trình phát triển CPĐT. Hình thành một hạ tầng tính toán đám mây thông suốt phục vụ CPĐT cung cấp hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) thông qua việc tái cấu trúc hạ tầng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng hạ tầng kết nối CPĐT, quản lý các nguồn lực, dữ liệu quan trọng của Chính phủ một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả. Tạo ra nền tảng hạ tầng đồng bộ, thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025.

Hình thành Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là nơi lưu trữ dữ liệu các HTTT phát triển Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ là đầu mối triển khai: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách (e-Consultation), Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các hệ thống thông tin khác để tổng hợp, phân tích, bảo đảm về tính bảo mật, an toàn an ninh thông tin và có cơ chế lưu trữ, phòng chống thảm hoạ, phục vụ lưu trữ và khai thác dữ liệu. Hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025.

Tạo ra các dịch vụ dữ liệu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin số của quốc gia, đồng thời hỗ trợ đắc lực và hiệu quả trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở phát triển và triển khai hạ tầng ứng dụng phục vụ tích hợp các HTTT của các bộ, ngành, địa phương: Phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia thành nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu và dịch vụ ứng dụng quốc gia cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT đang được vận hành độc lập bởi nhiều cơ quan chính quyền. Tạo ra một môi trường an toàn, tiêu chuẩn hoá khả năng tương tác, cho phép trao đổi dữ liệu an toàn thông qua kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) giữa các HTTT và CSDL của các cơ quan, đơn vị khác nhau; Hoàn thành xây dựng hệ thống giám sát, đánh gía hiệu quả hoạt động và kiểm soát tích hợp các HTTT nhằm quản lý, giám sát toàn bộ quá trình vận hành, sử dụng và tích hợp, chia sẻ giữa các HTTT và CSDL trên phạm vi toàn quốc, quản lý và điều hành việc tham gia vào nền tảng tích hợp và dịch vụ dữ liệu, bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp và xung đột dữ liệu; Hình thành hệ thống quản trị dữ liệu quốc gia nhằm cung cấp tập hợp dữ liệu tham chiếu, dữ liệu danh mục, dữ liệu đặc tả (metadata) thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt, phục vụ tích hợp dữ liệu giữa các HTTT và CSDL thông qua nền tảng tích hợp và dịch vụ dữ liệu; Hoàn thành xây dựng CSDL, HTTT phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết nối tới các CSDLQG nền tảng, CSDLCN, thu thập thông tin và tổng hợp thông tin từ các bộ, ngành, địa phương trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, an ninh, quốc phòng,…, phát triển các công cụ quản lý dữ liệu và phân tích dữ liệu nhằm đưa ra báo cáo tổng quan cho Lãnh đạo Chính phủ đồng hướng tới tự động phân tích, đánh giá, cảnh báo, phục vụ đắc lực cho quá trình chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thành xây dựng và triển khai nền tảng phát triển ứng dụng CPĐT thống nhất, áp dụng cho việc xây dựng các HTTT và ứng dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng của các dịch vụ CPĐT, bảo đảm hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT, tiêu chuẩn hoá khả năng sử dụng lại các thành phần phần mềm ứng dụng, các dịch vụ phần mềm đồng thời tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ đối với các HTTT thông qua việc thiết lập và áp dụng khung tiêu chuẩn chung phát triển ứng dụng hướng tới cung cấp Nền tảng ứng dụng như một dịch vụ (PaaS). Bên cạnh đó, nền tảng phát triển ứng dụng CPĐT còn góp phần tạo sự tin cậy, tưng cường và đồng bộ công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các ứng dụng, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước cũng như cung cấp các ứng dụng, dịch vụ này ra xã hội.

Đề án được phê duyệt, triển khai tạo lập nền tảng Công nghệ thông tin; nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của quốc gia, của các bộ, ngành, địa phương đây cũng là nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành, địa phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan