Thứ 7, 20/08/2022 - 04:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới phương thức quản lý, thắt chặt bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững

Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức quản lý, thắt chặt bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.

Xác định việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm tạo hành lang pháp lý để quản lý hiệu quả việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá thực tiễn[1], trên cơ sở đó trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường kỷ cương và tháo gỡ ngay những vướng mắc về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo để tiếp tục khơi thông các nguồn lực tài nguyên, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí[2].

Tập trung, ưu tiên nguồn lực để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội là ba trụ cột trung tâm của phát triển, đưa công tác bảo vệ môi trường sang giai đoạn mới từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, coi rác thải là tài nguyên.

Thiết lập hành lang pháp lý cho thống nhất quản lý đo đạc bản đồ và tạo lập dữ liệu không gian địa lý để sẵn sàng cho ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quản lý đô thị thông minh, giám sát sát môi trường, giám sát lãnh thổ; chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ngay trong quá trình triển khai dự án, kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu để bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững[3]. Đồng thời, chủ động đề xuất các đề án thí điểm đối với những vấn đề mới, nhạy cảm để tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật[4].

Tập trung điều tra, kiểm kê, thống kê các nguồn tài nguyên thiên nhiên; triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành để trình phê duyệt vào đầu nhiệm kỳ. Khắc phục tình trạng chậm phê duyệt, thiếu đồng bộ, thiếu khả thi, không sát với thực tiễn; đảm bảo các định hướng lớn của quốc gia, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn kết nối với quy hoạch để tạo sự liền mạch, phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên cho phát triển bền vững, mở cửa hội nhập, quản lý tốt không gian ngầm và chiều cao.

Để góp phần hoạch định những chủ trương, chính sách, chiến lược cho phát triển đất nước, toàn ngành đã hoàn thành sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổng kết thi hành Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai. Trên cơ sở kết quả tổng kết, ngành phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 56-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI; xây dựng Luật bảo vệ môi trường sửa đổi và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai; trình Chính phủ 02 đề án lập nhiệm vụ quy hoạch quốc gia và 05 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành để phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên cho giai đoạn phát triển mới và tính toán cả dự trữ cho tương lai.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Bộ đã hoàn thành 100% xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình đã đề ra[5]. Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ để ban hành các văn bản theo thẩm quyền và phân cấp để tạo thành hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham gia góp ý vào các dự án luật lớn và quan trọng theo đề nghị của các bộ, ngành khác như: Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; Luật Dân số; Luật đặc xá; Luật sửa các Luật liên quan đến quy hoạch (do Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo); Luật quản lý phát triển đô thị, Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân; Luật Đầu tư công; cũng như một số các dự thảo Nghị định quan trọng, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường như Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Thủy sản.

 


[1] Tập trung xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, hoàn thành tổng kết thi hành Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai và sửa đổi bổ sung; đề xuất tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật quy hoạch.

[2] Nghị đinh số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về Khung giá các loại đất; trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai, Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ, bãi sông; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản  lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

[3] Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn thám, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngay 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/ 2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường,

[4] Đề xuất một số cơ chế thí điểm để thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá.

[5] Đặc biệt, trong năm 2018, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ đã khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật kịp thời, đến nay không nợ văn bản quy định chi tiết nào.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan