Thứ 3, 26/01/2021 - 15:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Căn cứ pháp lý và thực tiễn lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 202-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Có đầy đủ cơ sở pháp lý và sự cần thiết để lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Luật khoáng sản 2010 quy định việc lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Tại điểm a khoản 1 Điều 10, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”.

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì triển khai thực hiện Quy hoạch này và thu được nhiều kết quả: đã phát hiện, đánh giá tài nguyên một số mỏ khoáng sản và bổ sung các thông tin về địa chất, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên thời kỳ của Quy hoạch chỉ đến năm 2020.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017. Theo quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch này, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia.

Luật Sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14, khoản 4 Điều 8, Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của luật Khoáng sản, quy định: Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Tại Phụ lục II, mục II của Nghị định quy định 9 nội dung cơ bản của quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý và sự cần thiết để lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan