Thứ 2, 12/04/2021 - 13:53

Quy hoạch tài nguyên nước hướng đến sử dụng nguồn nước hiệu quả và phát triển bền vững

“Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông; phải liên kết với các ngành sử dụng nước khác nhau để phát triển bền vững, khai thác, sử dụng ...