Thứ 7, 04/07/2020 - 12:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định 2174/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; xác định cơ chế phối hợp giữa đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc trách nhiệm của Bộ.

Về yêu cầu, Kế hoạch đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật; xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý nhà nước và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và tiến độ; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên, kịp thời, kiểm tra, đôn đốc; hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung và trách nhiệm triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

Theo đó, đối với nội dung tổ chức quán triệt việc thi hành Luật, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền; Văn phòng Bộ; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối với nội dung tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ. Kết quả rà soát của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, trước ngày 30/8/2019; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2019.

Đối với nội dung xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với Viện Khoa học đo đạc và bản đồ rà soát, đánh giá hiện trạng số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia gồm số liệu mạng lưới toạ độ quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng lực quốc gia, mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia; công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến hết năm 2022.

Đối với nội dung xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam , từ năm 2019 đến hết năm 2022 xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia trên đất liền tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ nhỏ hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ địa hình quốc gia khu vực đảo, quần đảo, bán đảo, bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ nhỏ hơn; từ năm 2019 và các năm tiếp theo cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đối với khu vực đã có cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.

Đối với nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới quốc gia, từ năm 2019 đến năm 2021, xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; từ năm 2021 đến năm 2023, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc; xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia sau khi hoàn thành việc ký kết các văn kiện về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Về nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh từ năm 2019 đến hết năm 2020, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính; Sau năm 2020, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định.

Đối với nội dung xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040; là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sau khi được Chính phủ phê duyệt; xây dựng, vận hành Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng dữ liệu khung; tích hợp dữ liệu khung và phối hợp với các đơn vị liên quan để tích hợp dữ liệu chuyên ngành vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng; tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo vùng vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chất, khoáng sản, dữ liệu bản đồ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tích hợp dữ liệu bản đồ địa chất, khoáng sản, dữ liệu bản đồ quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hoá dữ liệu bản đồ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ về khắc phục sự cố môi trường, dữ liệu bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; tích hợp dữ liệu bản đồ về khắc phục sự cố môi trường, dữ liệu bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Cục Viễn thám quốc gia chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu ảnh viễn thám; tích hợp dữ liệu ảnh viễn thám vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước, dữ liệu bản đồ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; tích hợp dữ liệu bản đồ điều tra, đánh giá tài nguyên nước, dữ liệu bản đồ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Cục Biến đổi khí hậu chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ về ứng phó với biến đổi khí hậu; tích hợp dữ liệu bản đồ về ứng phó với biến đổi khí hậu vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì tổ chức triển khai các giải pháp nền tảng kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.

Về thời gian thực hiện, giai đoạn 1: Tháng 9 năm 2020, trình Chính phủ ban hành chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040. Từ năm 2019 đến hết năm 2021, thực hiện xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng, tích hợp dữ liệu khung và dữ liệu bản đồ quy hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chuẩn hóa, tích hợp một số dữ liệu chuyên ngành khác;

Giai đoạn 2: Từ năm 2022 và các năm tiếp theo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hoàn thiện Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; chuẩn hoá, tích hợp dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành vào Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; cập nhật, bổ sung thường xuyên dữ liệu không gian địa lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định.

Đối với nội dung cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2019, xây dựng và ban hành chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, công bố ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật để cấp chứng chỉ hành nghề. Từ tháng 9 năm 2019, triển khai cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I theo quy định của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Đối với nội dung rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý các đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan từ năm 2020 đến hết năm 2021, rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị quản lý, triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ đảm bảo tính thống nhất theo quy định của Luật Đo đạc và bản đồ; kiện toàn, bố trí hợp lý các tổ chức, đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ theo đúng chức năng nhiệm vụ. Từ năm 2020 và các năm tiếp theo, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ năng lực, trình độ chuyên môn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Về nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế trong đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện thể chế, pháp luật về đo đạc và bản đồ; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ; nghiên cứu phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế trong hoạt động đo đạc và bản đồ; mở rộng trao đổi hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế có uy tín về đo đạc và bản đồ để thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên gia, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong đo đạc và bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan