Thứ 7, 25/06/2022 - 17:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang triển khai việc đánh giá tổng kết đối với Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 1570), Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 2295) và đề xuất xây dựng Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Chiến lược được hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn và đúng thời hạn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã trình lãnh đạo Bộ xem xét, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Chiến lược. 

Bộ trưởng đã đồng ý chủ trương và có ý kiến chỉ đạo “mời các thành viên, chuyên gia đã tham gia xây dựng Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào Ban soạn thảo”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng nêu trên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tiếp thu và đề xuất mời các chuyên gia: Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương; PGS. TS. Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành viên; GS. TS. Trần Thục, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam, Thành viên; PGS. TS. Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chánh văn phòng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Thành viên.

Theo đó, Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: a) Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. b) Tổ chức nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước; nhận dạng các cơ hội, thách thức; xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. c) Hoàn thiện dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và các bên liên quan; thực hiện công tác thẩm định, giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Chiến lược để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: a) Giúp Ban soạn thảo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ; đề cương chi tiết Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuẩn bị các tài liệu, báo cáo phục vụ Ban soạn thảo làm việc; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ. 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thủ tục theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan