Thứ 7, 25/06/2022 - 20:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành TN&MT và những đóng góp quan trọng trong nhiệm kỳ 2016-2021

Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, Bộ TN&MT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành

Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, Bộ TN&MT đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ, Quy chế dân chủ cơ sở và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng thể chế; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số kết quả nổi bật là:

Hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Bộ đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, trình ban hành các Luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giúp tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các quy hoạch, chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia đối với từng lĩnh vực cụ thể, làm cơ sở định hướng quan trọng cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được chỉ đạo triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; đã tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả trở thành thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước:

Từng bước quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kinh doanh: Các nút thắt, điểm nghẽn về chính sách đất đai đã cơ bản được giải quyết. Đã đôn đốc các địa phương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tài nguyên nước từng bước được quản lý, khai thác hiệu quả, dần nâng cao mức đảm bảo an ninh nguồn nước: Đã chỉ đạo triển khai điều tra tài nguyên nước của cả nước và lưu vực sông; lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các lưu vực sông. Thực hiện quản lý tài nguyên nước theo các lưu vực sông lớn; nghiên cứu giải pháp tích trữ nguồn nước dựa vào xu thế tự nhiên. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa, tổ chức giám sát việc vận hành, điều tiết nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, giảm thiểu thiệt hại trước tình trạng hạn hán kéo dài. Kiểm soát ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, thực hiện các giải pháp tổng thể để xanh hoá các dòng sông. Đẩy mạnh kinh tế hoá, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đạt được nhiều thành tựu mới, tiềm năng khoáng sản, giá trị về địa chất từng bước được chuyển hoá thành các nguồn lực: Đã hoàn thành công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 cho 70% diện tích phần đất liền lãnh thổ Việt Nam và ở tỷ lệ 1:500.000 đối với khoảng 40% tổng diện tích vùng biển Việt Nam.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa.

Nâng cao chất lượng dự báo, chủ động sản xuất, ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai, chủ động đề xuất các các biện pháp tổng thể, dài hạn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tích cực triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biển và hải đảo, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải Biển Đông; tập trung xây dựng thể chế, cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám.

Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn; tăng cường một bước cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế làm việc và Quy chế văn hóa công sở. Tăng cường phối hợp với địa phương, tổ chức nhiều buổi giao lưu tuyến, đối thoại trực tiếp,... với địa phương, nhân dân và doanh nghiệp nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thông qua đó nắm bắt kịp thời những khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan